Goed onderwijs

We willen je kennis en vaardigheden bijbrengen op een bij jou passend niveau. Daarbij kijken we naar een optimale leeromgeving en dagen we je uit om het beste uit je zelf te halen. We willen jou het beste onderwijs aanbieden dat bij jou past. We kijken niet alleen naar het juiste niveau, maar ook naar jou als leerling. Daarbij houden we rekening met de verschillen die er tussen leerlingen bestaan. Iedereen leert tenslotte op een andere manier.

Respectvol samenleven en samenwerken

In het verlengde van de opvoeding van je ouders/verzorgers willen we een set van waarden overdragen. Een kernwaarde daarbij is respect voor elkaar en voor elkaars mening. We willen jou meegeven dat een respectvolle samenleving leidt tot een veilige en kansrijke maatschappij. Daarbij geven we natuurlijk het goede voorbeeld. We voelen ons daarbij geïnspireerd door de normen en waarden vanuit onze katholieke traditie.

Zorg en begeleiding in dienst van de onderwijsdoelen

We willen jou de ondersteuning bieden die nodig is om het onderwijsleerproces zo goed mogelijk te laten verlopen. De school heeft daarvoor een zorgprofiel geformuleerd waarin de basiszorg is aangegeven. De grenzen van de zorg worden bepaald door de mogelijkheden die de school heeft. Waar zorg nodig is die niet primair gericht is op het goed laten verlopen van het onderwijsleerproces, heeft de school een signaalfunctie en verwijst ze naar andere instanties. Leren kan alleen wanneer je zelf goed in je vel zit.

Meer dan goed onderwijs

Het vormende aspect van ons onderwijs komt niet alleen in lessituaties naar voren. Ook bij activiteiten die buiten het door de overheid vastgestelde curriculum liggen, vindt vorming op maatschappelijk, cultureel, sportief en levensbeschouwelijk gebied plaats. We willen planmatig en gericht werken aan de vorming van jonge mensen tot verantwoordelijke en volwaardige wereldburgers die goed toegerust zijn voor hun leven in de maatschappij en de wereld van morgen.