Goed onderwijs

We willen kennis en vaardigheden bijbrengen op een bij de leerling passend niveau. Daarbij streven we naar voor die leerling optimale leerprestaties en dagen we de leerling uit om kwaliteit te leveren. We willen de leerling het onderwijs aanbieden dat het beste past bij zijn of haar intellectuele capaciteiten én persoonlijke geaardheid. Daarbij moet ruimte zijn om rekening te houden met de verschillen die er tussen leerlingen bestaan.

Respectvol samenleven en samenwerken

In het verlengde van de opvoeding van de ouders/verzorgers willen we een set van waarden overdragen. Een kernwaarde daarbij is respect voor elkaar en voor elkaars mening. We willen de leerlingen voorleven en meegeven dat een respectvolle samenleving leidt tot een veilige en kansrijke maatschappij. We voelen ons daarbij geïnspireerd door de normen en waarden vanuit onze katholieke traditie.

Zorg en begeleiding in dienst van de onderwijsdoelen

We willen de leerlingen de ondersteuning bieden die nodig is om het onderwijsleerproces zo goed mogelijk te laten verlopen. De school heeft daarvoor een zorgprofiel geformuleerd waarin de basiszorg is aangegeven. De grenzen van de zorg worden bepaald door de mogelijkheden die de school heeft. Waar zorg nodig is die niet primair gericht is op het goed laten verlopen van het onderwijsleerproces, heeft de school een signaalfunctie en verwijst ze naar andere instanties.

Meer dan goed onderwijs

Het vormende aspect van ons onderwijs komt niet alleen in lessituaties naar voren. Ook bij activiteiten die buiten het door de overheid vastgestelde curriculum liggen, vindt vorming op maatschappelijk, cultureel, sportief en levensbeschouwelijk gebied plaats. We willen planmatig en gericht werken aan de vorming van jonge mensen tot verantwoordelijke en volwaardige wereldburgers die goed toegerust zijn voor hun leven in de maatschappij en de wereld van morgen.