Kwaliteitszorg, -ontwikkeling, -cultuur en -borging

Kwaliteitszorg, -ontwikkeling, -cultuur en -borging

Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. De kwaliteit daarvan mag geen toeval zijn. Daarom hebben we een stelsel van kwaliteitszorg ingebed in onze organisatie.

De uitgangspunten van de kwaliteitszorg binnen de Walewyc Mavo zijn als volgt:

 • Het is gericht op en ondersteunend aan de in het schoolplan genoemde doelstellingen.
 • Het helpt de school bij de reflectie op haar functioneren.
 • Het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en de OMO-kaders voor kwaliteitszorg.
 • Het versterkt de ontwikkeling naar een professionele organisatie.
 • Het betrekt alle actoren in de organisatie erbij.

Wat verstaan wij onder onderwijskwaliteit?

Wanneer we praten over onderwijskwaliteit maken we onderscheid tussen drie domeinen:

 • Kwalificatie: het verwerven van kennis, vaardigheden en houding.
 • Socialisatie: het onderdeel worden van tradities en praktijken.
 • Persoonsvorming: het vormen van een eigen persoon.

Onderwijskwaliteit gaat over de invulling van deze domeinen. Met ons kwaliteitszorgsysteem bewaken we dat onze leerlingen in deze domeinen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op een voor hen passende VO-opleiding én dat onze leerlingen goed voorbereid worden op een vervolgopleiding.

We zien de kwaliteit van ons onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de onderwijskwaliteit. Met elkaar voeren we inhoudsrijke gesprekken. Dit doen we binnen en tussen teams, tussen leidinggevende en medewerkers en met onze stakeholders zoals onze leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, Raad van Bestuur en Raad van Advies van OMO. We voeren deze gesprekken op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve informatie die wij verzamelen.

Al onze scholen hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Alle afdelingen van onze vier scholen beschikken in 2021 over een oordeel voldoende op de onderwijsresultaten.

Vanaf schooljaar 2017 bezit de Walewyc Mavo tevens het oordeel “GOED” van de Inspectie.

Ondersteuningsstructuur

Dyslexie
Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen voor compenserende maatregelen in aanmerking komen, zoals o.a. het werken met een laptop ( o.a. voor auditieve ondersteuning). Daarnaast hebben al deze leerlingen recht op tijdverlenging bij het maken van toetsen.

Dyscalculie
Leerlingen met een dyscalculieverklaring kunnen ook compenserende maatregelen in aanmerking komen. Deze faciliteiten kunnen leerlingen ondersteunen bij het maken van toetsen waarbij rekenvaardigheden voorkomen.

Een nadere omschrijving van de geboden hulp op de Walewyc Mavo is te vinden in het schoolondersteuningsplan van de school en in het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

 

OLC

Faalangst en examens
Faalangst en examenvrees kunnen de studieresultaten en het zelfvertrouwen van een leerling negatief beïnvloeden. Door op school een cursus te volgen, leert de leerling beter om te gaan met deze angsten. Speciaal opgeleide docenten geven deze cursus.

Ondersteuningsteams
De school heeft een intern ondersteuningsteam dat elke week bijeenkomt. In dit team zitten de zorgcoördinator, de interne begeleiders en de leerlingencoördinatoren. In het extern ondersteuningsteam dat eens per 6 weken bijeenkomt zitten de externe begeleiders, zoals ambulante begeleiders vanuit het VSO, de verpleegkundige of jeugdarts, de jeugdagent,  de maatschappelijk ondersteuner vanuit de gemeente Waalwijk en de zorgcoördinatoren van de school.

Passend onderwijs en samenwerkingsverband

Passend onderwijs en samenwerkingsverband (SWV)

Kinderen hebben recht op een passende onderwijsplek. Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Een van de onderdelen van deze wet is dat scholen binnen een groep van scholen in een bepaalde regio (een samenwerkingsverband) verantwoordelijk zijn voor de opvang van zorgleerlingen, de zogenaamde zorgplicht.

Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt en indien die plek er niet is bij een ander het samenwerkingsverband. Allereerst moet de leerling qua kennisniveau wel passen binnen het aanbod van de gewenste school. Vervolgens moet deze school goed kijken naar wat een leerling nodig heeft aan extra zorg en ondersteuning en vaststellen of de school die kan bieden.

Indien dat niet het geval is, wordt in overleg met de ouders gezocht naar een passende plek op een andere onderwijsinstelling. Passend Onderwijs is uiteraard niet denkbaar zonder de ouders. Zij zijn immers eerstverantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hun kinderen. Zij hebben veel kennis over de situatie van hun kinderen en hebben daarom een belangrijke rol als het gaat om het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod voor hun kind. In het belang van het kind dienen alle betrokkenen bij de juiste schoolkeuze rekening te houden met elkaars mogelijkheden en belangen, opdat voor de leerling een passende plek kan worden gevonden.

Ook de rol van de gemeente is binnen Passend Onderwijs duidelijk omschreven. De Gemeente Waalwijk regelt voor ons de leerplicht. Het ondersteuningsplan van de Walewyc Mavo vindt u hier.

Samenwerkingsverband

Overal in het land zijn samenwerkingsverbanden ingericht. Het gebied waar onze school bij hoort is het gebied van de gemeenten Aalburg, Heusden, Loon op Zand, Waalwijk en Woudrichem. Bij de start van Passend Onderwijs in augustus 2014 is er ook een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO) in onze regio ontstaan. Het behartigt de belangen omtrent Passend Onderwijs voor ongeveer 60 basisscholen en speciale basisscholen in de genoemde gemeenten. Er is overleg en afstemming tussen het Samenwerkingsverband PO en het Samenwerkingsverband VO.

Beide samenwerkingsverbanden zijn gevestigd aan de Dodenauweg 2 in Kaatsheuvel. De website van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat vindt u hier. Bij het SWV-VO 30-09 horen de scholen van onze scholengroep: het Dr. Mollercollege, het d’Oultremont College, de Walewyc Mavo en het Van Haestrecht College en verder SG de Overlaat, MET Praktijkonderwijs, Curio Prinsentuin Andel en het Willem van Oranjecollege. Ons SWV heeft binnen de omschreven regio geen school voor speciaal voortgezet onderwijs (VSO), maar er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de VSO-voorzieningen in Tilburg en ’s-Hertogenbosch.

Het SWV ontvangt vanaf 2014 de financiële middelen voor de zorgleerlingen. Van daaruit worden de middelen via bepaalde verdeelsleutels ter beschikking gesteld aan de deelnemende scholen. De samenwerkende scholen leggen de gezamenlijke afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in het ondersteuningsplan (OP) van het Samenwerkingsverband. Hierin staat onder meer hoe de scholen:

 • het passend onderwijs in hun regio inrichten;
 • het geld voor extra zorg en ondersteuning besteden aan leerlingen die deze nodig hebben;
 • leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen;
 • aan de ouders/verzorgers informatie verstrekken over de ondersteuningsvoorzieningen.

Hiernaast heeft elke school zijn eigen schoolondersteuningsplan (SOP) waarin de school de gezamenlijke afspraken uitwerkt en aangeeft hoe de ondersteuning in de school is georganiseerd en in welke specifieke ondersteuningsbehoeften zij kan voorzien. Elke locatie van onze scholengroep heeft hierin beschreven hoe zij het bovenstaande binnen haar mogelijkheden vorm geeft.

Organisatie SWV-VO 30-09

Het SWV heeft de stichtingsvorm. Het toezichthoudend bestuur van het SWV wordt gevormd door de bestuurders van de aangesloten VO- en VSO-scholen. De rector van onze scholengroep maakt deel uit van dit bestuur namens OMO.
Daarnaast heeft iedere VO-school een lid van de schoolleiding die ‘zorg’ in de portefeuille heeft, afgevaardigd in het Schoolondersteuningsoverleg (SOO). Namens onze school is dat onze directeur, Nicolle Sommer. Het SWV heeft ook een Zorgcoördinatorenoverleg (ZOCO). Aan dit netwerk neemt onze zorgcoördinator, Daniëlle Langenhuijsen, deel.

Er wordt gestreefd zo veel mogelijk leerlingen binnen de eigen regio onderwijs te bieden. Alle deelnemende scholen binnen het Samenwerkingsverband hebben in het basisprofiel beschreven welke leerlingen zij kunnen ondersteunen en op welke manier.
Daarnaast hebben wij als Walewyc Mavo ook onze grenzen als het gaat om ondersteuning aan leerlingen. Bij aanmelding , maar ook in de jaren ernaar streven we ernaar de leerlingen zo goed mogelijk in beeld te krijgen om een zo adequaat mogelijke begeleiding te bieden, waarbij de mogelijkheid om een diploma te behalen op onze school het uitgangspunt is. Mochten wij de benodigde begeleiding niet kunnen bieden, dan zal er samen met de ouders gekeken worden naar een passende opleiding voor hun zoon/dochter.

Samen met de andere VO-scholen binnen ons Samenwerkingsverband is ons ondersteuningsplan een onderdeel van het dekkend aanbod, waartoe scholen bij wet verplicht zijn.
Ook de rol van de gemeente is binnen Passend Onderwijs duidelijk omschreven.

De tussenvoorziening
In het Passend Onderwijs spreken we over een tussenvoorziening of OPDC (Orthopedagogisch didactisch centrum). Een tussenvoorziening is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die tijdelijk intensievere begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag en/of sociaal-emotioneel functioneren. SWV VO De Langstraat heeft gezien zijn grootte gekozen voor één OPDC/Boost! waarin de expertise is samengebracht.
Als een school constateert dat zij een leerling (tijdelijk) niet het onderwijs kan bieden dat passend is voor die leerling, kan deze door de ACT (Adviescommissie Toelating) verwezen worden naar OPDC Boost!. Dit kan zijn voor een crisisplaatsing of voor een onderwijsarrangement OPDC. Volledige terugkeer naar een reguliere onderwijssetting blijft het doel. OPDC Boost! is gevestigd in jongerencentrum De Tavenu in Waalwijk en kan daarbij ook gebruik maken van de kennis, expertise en inzet vanuit het jongerencentrum.

De scholen van ons SWV wisselen, indien dat noodzakelijk is, leerlingen met elkaar uit die beter kunnen presteren in een andere omgeving. Soms kunnen de leer- en gedragsproblemen zo groot zijn dat de school handelingsverlegen is. Vaak wordt dan de ACT van het SWV om een advies gevraagd en wordt er gekeken naar de optie van een andere school voor VO of VSO of OPDC Boost!

Percentage VSV-ers OMO SG De Langstraat
Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Onze scholen voeren beleid om voortijdig schoolverlaten zo veel mogelijk te voorkomen.

Hiertoe maken wij met onze scholen deel uit van de RMC’s 35 en 36 (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten) en passen wij het door ons onderschreven VSV-convenant toe. We werken daarbij nauw samen met de afdelingen Leerplicht van de betrokken gemeenten.

Sinds februari 2017 is een nieuwe website Onderwijscijfers.nl beschikbaar met informatie over voortijdig schoolverlaten. De cijfers over schooluitval worden vanaf 2017 op een andere manier aan u gepresenteerd (opgesplitst naar schoolverlaters in de onderbouw- en bovenbouw). U vindt de link naar de website hier. Uitgebreide informatie over het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat (VSV) staat vermeld in onderstaande tabel.

Extra ondersteuning door externen

Vanaf schooljaar 2020-2021 heeft de Walewyc Mavo ernaar gestreefd om meer externe instanties te betrekken bij de school. We merken dat hun aanwezigheid in de school ervoor zorgt dat de communicatielijnen korter zijn en dat leerlingen en hun ouders sneller de weg vinden naar de ondersteuning die op dat moment belangrijk voor hen is.

Schoolmaatschappelijke Ondersteuning
Vanaf het kalenderjaar 2020 beschikt de Walewyc Mavo over een schoolmaatschappelijk ondersteuner (SMO). Deze medewerker is aangesteld door de gemeente Waalwijk en biedt rechtstreeks de zorg op school voor leerlingen uit de gemeente Waalwijk.

RIO-zorg
Dit instituut voor kinderen met ontwikkelingsproblemen is een dag per week in ons gebouw aanwezig. De samenwerking met onze school bestaat uit advisering van de zorgcoördinatoren én leerlingen/ouders kunnen met een verwijzing vanuit de huisarts binnen onze schoolmuren onderzocht of ondersteund worden.

Spiegel-I
Deze praktijk voor onderzoek en begeleiding van leerlingen met leerproblemen werkt nauw samen met onze school. Op afspraak zijn ze op school aanwezig voor onderzoek en screening. Verdere begeleiding gebeurt buiten de school.

Nieuwerwijs
Deze praktijk begeleidt mensen die hooggevoelig zijn. Femke Dane kan op afspraak gesprekken voeren met leerlingen en vanuit haar screening gepaste ondersteuning bieden.

Jeugdgezondheidszorg GGD
De Jeugdgezondheidszorg GGD komt jaarlijks op school om leerlingen uit het tweede leerjaar te onderzoeken; deze check is de laatste van de serie controles die ooit op het consultatiebureau begon. Een arts en een verpleegkundige onderzoeken de leerlingen en zij worden bijgestaan door een logopedist en een jeugdpsycholoog. De betrokkenen (leerlingen, ouders en docenten) kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen met een arts of verpleegkundige van de GGD, zowel bij vragen over fysieke als geestelijke gezondheid. Als er aanleiding toe is, kunnen arts en verpleegkundige doorverwijzen naar de eigen huisarts, de GGZ of een consult aanvragen bij de psycholoog van de GGD. Al deze verschillende vormen van gezondheidszorg worden door de overheid gefinancierd.

Leerlingen met extra ondersteuning

Leerlingen met extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben meer zorg en aandacht nodig, omdat zij om welke reden dan ook niet goed kunnen functioneren, niet lekker in hun vel zitten of moeite hebben met hun schoolwerk. Het onderwijs moet hen zodanig tijdig en passend ondersteunen in hun ontwikkeling dat zij naar hun vermogen in staat worden gesteld om een diploma of uitstroomkwalificatie te behalen, teneinde succesvol deel te kunnen nemen aan een vervolgopleiding of het latere beroep.

Met de ingang van passend onderwijs heeft elke school in de regio, dus ook de Walewyc Mavo, met betrekking tot de begeleiding van leerlingen die vragen om een extra ondersteuning een schoolondersteuningsplan, waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de school in kaart zijn gebracht. Op de Walewyc Mavo hebben we een intern ondersteuningsteam (IOT), waarin onder meer de coördinator leerlingenzorg, de leerlingencoaches en de leerlingencoördinatoren samenwerken. Het interne zorgteam maakt af spraken over hoe de extra ondersteuning voor zo’n leerling het best vorm kan krijgen op onze school. Het ondersteuningsplan wordt met de ouders besproken, die een goedkeuring moeten geven voor de begeleiding van hun kind. Of het nu om dyslexie gaat, of om een gecompliceerde ondersteuning; via heldere protocollen en beleidslijnen zoeken we voor elke leerling de juiste benadering. Als een leerling gebaat zou zijn bij structurele extra begeleiding, kan soms worden doorverwezen naar een individuele, externe coach

Indien de ondersteuningsbehoefte van de jongere buiten de mogelijkheden van de school ligt is er ook een buitenschools ondersteuningsteam (OT). Daarin overleggen vertegenwoordigers van onze school met deskundigen van. De Kracht  (cluster 3), Onderwijscentrum Leijpark (cluster 4), GGD/GGZ, en jeugdagent, leerplichtambtenaar of ambulante begeleiders op afroep. Door samen alert te zijn, hopen we problemen bij kwetsbare jongeren te voorkomen of in elk geval tijdig te onderkennen en er op een goede manier op te reageren.

5. Begeleiding en ondersteuning – Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Mentor
Op de Walewyc Mavo staan we met veel mensen klaar om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. De bedoeling van elke vorm van begeleiding is dat een leerling zich prettig voelt en zo optimaal mogelijk kan presteren. De mentor is de spil van de begeleiding en kent de hem toevertrouwde leerlingen persoonlijk. Met enige regelmaat hebben mentor en leerling een gesprek en de mentor heeft daarnaast contact met collega’s over de individuele prestaties.
Zo ontstaat er een goed beeld van het presteren van de leerling. Mochten er problemen zijn op welk gebied dan ook, dan is de eigen mentor het eerste aanspreekpunt. Ieder leerjaar beschikt tevens over een leerlingencoördinator. De begeleiding bij studie- en beroepskeuze is een samenspel van mentor, decaan en vakdocenten, maar ook hierin blijft de eigen mentor het centrale aanspreekpunt.

Dagelijks begeleidingsuur
Elke ochtend van 8.15 tot 8.45 uur, vóór de lessen, én elke middag, ná de lessen, is er voor de leerlingen een begeleidingsuur ingeroosterd. In het begeleidingsuur vinden verschillende activiteiten plaats voor individuele leerlingen of in kleine groepjes, zoals: pre-teaching, coaching, mentorgesprekken of zelfstandig leren onder begeleiding. De leerling kan zich hiervoor opgeven, maar kan ook door de mentor, coach of vakdocent gevraagd worden voor extra begeleiding.

Vakondersteuning
Van maandag tot en met donderdag verzorgen onze vakdocenten extra vakondersteuning voor leerlingen die structureel problemen hebben bij de verwerking van de leerstof. Deze vakondersteuning is steeds tijdens het achtste lesuur of erna.

Huiswerkklas
Een andere vorm van begeleiding bieden we aan in onze huiswerkklas. Van maandag t/m donderdag kunnen leerlingen na schooltijd hun huiswerk maken en leren onder begeleiding van een docent.

Walewyc-uur
De Walewyc Mavo stelt een aantal docenten beschikbaar die tijdens het Walewyc-uur leerlingen begeleiden. Het Walewyc-uur valt voor alle brugklasleerlingen, regulier mavo en Olympiaklas, op hetzelfde moment in de week.
De volgende onderdelen zullen onder andere worden aangeboden:
• Muziekles door Music’scool
• Project vrij lezen
• ICT-vaardigheden
• Toplife

Vanaf schooljaar 2020-2021 staat er ook voor klas 2 en 3 een Walewyc-uur op het lesrooster. In dat Walewyc-uur worden modules aangeboden, zoals: Rekenen, Taal (Vrij lezen), Versterkt Techniek en Toplife.

Praktische Profieloriëntatie (PPO)
In klas 2 mavo én Olympiaklas 2 krijgen leerlingen in de eerste helft van het schooljaar een lesuur extra per week PPO. In de lessen PPO maken leerlingen kennis met de praktijkgerichte programma’s, zoals Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Dienstverlening & Producten en Lich Opvoeding 2.  Met de komst van De Nieuwe Leerweg in schooljaar 2023-2024 is het volgen van een praktijkgericht programma, naast alle theorievakken, een verplicht examenonderdeel in klas 3 en 4.

Leerlingencoördinator
De Walewyc Mavo heeft vier leerlingencoördinatoren. De leerlingencoördinator houdt zich bezig met leerlingenzaken binnen de organisatie van de school. Hij bewaakt tevens de doorgaande lijn in de leerlingenbegeleiding.

De leerlingencoördinatoren zijn:

Klas 1:      Dhr. Jelle Fitters

Klas 2:      Mevr. Simone van Balkom

Klas 3:      Mevr Ine Spanjers

Klas 4:      Dhr. Bryan Kroon

Walewyc uil

Vakantieplanning 2021-2022

 • Vakantieplanning 2021-2022
 • Herfstvakantie
 • Kerstvakantie
 • Voorjaarsvakantie
 • Goede Vrijdag
 • Tweede paasdag
 • Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
 • Hemelvaart
 • Dag na Hemelvaart
 • Tweede pinksterdag
 • Zomervakantie
 • Data
 • 25 t/m 29 oktober 2021
 • 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
 • 28 februari t/m 4 maart 2022
 • 15 april 2022
 • 18 april 2022
 • 25 april t/m 6 mei 2022
 • 26 mei 2022
 • 27 mei 2022
 • 6 juni 2022
 • maandag 25 juli t/m 3 september 2022
 • Vakantieplanning 2022-2023
 • Start schooljaar
 • Herfstvakantie
 • Kerstvakantie
 • Voorjaarsvakantie
 • Goede Vrijdag
 • Tweede paasdag
 • Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
 • Hemelvaart + dag na Hemelvaart
 • Tweede pinksterdag
 • Zomervakantie
 • Data
 • 5 september 2022
 • 24 t/m 28 oktober 2022
 • 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 • 20 t/m 24 februari 2023
 • 7 april 2023
 • 10 april 2023
 • 24 april t/m 5 mei 2023
 • 18 en 19 mei 2023
 • 29 mei 2023
 • 17 juli t/m 25 augustus 2023

Maatschappelijke activiteiten en stages

Maatschappelijke activiteiten en stages
De Walewyc Mavo beseft dat de school zich midden in de maatschappij bevindt. Waarden als “respect voor elkaar, compassie voor de medemens en je steentje bijdragen aan de maatschappij ” zijn geworteld in de binnen- en buitenschoolse activiteiten van de Walewyc Mavo. De Walewyc Mavo houdt zich bewust bezig met burgerschapsvorming en sociale integratie. Centraal daarbij staat het actief meedoen aan de samenleving.

Door maatschappelijke activiteiten, zoals acties voor het goede doel, deelnemen aan de landelijke vrijwilligersdag NLdoet en nauw samenwerken met zorginstellingen kan een leerling een betekenisvolle en onbetaalde bijdrage aan de maatschappij leveren en hij kan ervaren wat het betekent om echt samen met anderen iets te doen voor anderen. Daarnaast gaat elke leerling in de derde klas een aantal dagen op stage bij bedrijven en/of instellingen om zich te oriënteren op toekomstige beroepen. Ook hier ervaren leerlingen wat het is om te functioneren binnen een beroepsgerichte context.

Betalingsregeling of financiële tegemoetkoming

Betalingsregeling
Het kan voorkomen dat ouders een bedrag willen bijdragen maar dat zij dat niet in één keer kunnen /willen betalen. Zij kunnen om een betalingsregeling vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met debiteuren@sgdelangstraat.nl

Financiële ondersteuning
Steeds meer kinderen in Nederland leven in gezinnen met een inkomen rond de bijstandsnorm. De woongemeente van de ouders kan, onder bepaalde voorwaarden, financiële ondersteuning bieden. Ook kunnen zij u wijzen op mogelijke andere ondersteuning.

Stichting Strohalm, Stichting Leergeld en gemeentelijke regelingen
Mogelijk heeft u een gezinsinkomen rond de bijstandsnorm. Schoolgaande kinderen in deze situatie kunnen niet of weinig meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Geen schoolkamp, niet met excursies meegaan, geen sportactiviteiten of kunstzinnige vorming. Deze kinderen staan vaak letterlijk aan de zijlijn, terwijl meedoen juist de horizon van kinderen vergroot: ze maken sociale contacten, leren zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen, etc.

Om te voorkomen dat deze kinderen aan de kant blijven, kunnen ouder(s)/verzorger(s) voor financiële ondersteuning bij (buiten)schoolse activiteiten een beroep doen op Stichting Strohalm (voor gezinnen in de gemeente Waalwijk) of Stichting Leergeld (voor gezinnen in de gemeente Heusden). Deze stichting zet zich in voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen.
Als ouder(s)/verzorger(s) voldoen aan de voorwaarden kan de school het volledige bedrag van de buitenschoolse activiteit voor haar rekening nemen. Bij meerdaagse kampen en reizen wordt altijd ook een financiële bijdrage van de ouders gevraagd, waarbij in principe de afspraak geldt: 1/3 van de reissom komt voor rekening van de school, 1/3 van de reissom komt voor rekening van Stichting Strohalm of Stichting Leergeld, 1/3 van de reissom wordt betaald door de ouders. In bijzondere gevallen beslist de schooldirectie over de te bieden financiële ondersteuning.

Nadere informatie over Stichting Strohalm en Stichting Leergeld kunt u vinden op de websites van deze stichtingen, namelijk www.destrohalm.nl en www.leergeld.nl.

Ook willen wij u er op attenderen dat uw woongemeente, onder bepaalde voorwaarden, financiële ondersteuning kan bieden of u kan wijzen op andere mogelijkheden. Uw gemeente kan u daar meer over vertellen. Voor mensen wonend in de gemeente Waalwijk biedt op deze website meer informatie. Indien nodig bestaat er ook een mogelijkheid om een beroep te doen op het fonds van de school. Hieronder vindt u meer informatie over dat PAN-fonds.

Lesgeld en gratis boeken

Boeken
Woordenboeken

Lesgeld en gratis boeken
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt dat zij geen lesgeld verschuldigd zijn. Daarnaast is wettelijk geregeld, dat de school ieder leerjaar gratis aan leerlingen de voorgeschreven schoolboeken en lesmaterialen ter beschikking stelt. Hiervoor brengen wij ook geen borg of portokosten in rekening. Voor de levering van ‘gratis’ schoolboeken heeft onze school een overeenkomst afgesloten met boekenleverancier Iddink. Dit betekent dat schoolboeken rechtstreeks door (de ouder(s)/verzorger(s) van) leerlingen bij Iddink worden besteld. Ouders ontvangen tijdig bericht over de precieze gang van zaken bij bestelling en (in)levering van de boekenpakketten. De meeste boeken dienen uiteraard aan het einde van het schooljaar ook weer in goede staat terug ingeleverd te worden. Eventuele schade aan de boeken of vermissing wordt in rekening gebracht.

Sommige leermiddelen behoren ouder(s)/verzorger(s) zelf aan te schaffen. Het gaat hierbij om zaken als atlassen, woordenboeken, gymkleding, rekenmachines, tekendozen, verbruiksmaterialen, proefwerkpapier, etc. Als deze tegen betaling beschikbaar worden gesteld aan leerlingen, kunnen ouders ervoor kiezen deze (aanvullende) materialen bij een andere leverancier aan te schaffen.

Laptops
Binnen Scholengroep de Langstraat wordt gewerkt met BYOD ( bring your own device). Elke leerling neemt zijn eigen (huur)laptop mee naar school. De school kan ouders wettelijk niet verplichten een laptop aan te schaffen. De school zal echter in de lessen gebruik maken van laptops. In het geval dat ouders  niet over willen gaan tot BYOD, zal de directie met de ouders overleggen wat de mogelijkheden zijn om toch volwaardig deel te kunnen nemen aan alle lessen.

Sponsorbeleid

Leerlingeningang

Sponsorbeleid
Onze school krijgt middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl.

6. Financiële zaken – schoolkosten en ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter op veel punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt 30 euro per jaar voor alle leerjaren van deze school.

Op basis van de totaal ontvangen ouderbijdragen bepalen wij het aantal en de aard van de activiteiten die we dat schooljaar kunnen uitvoeren. De oudergeleding van de MR wordt (conform artikel 24a van de WVO) vooraf om instemming gevraagd over de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage.
Naast deze activiteiten organiseren we een aantal ‘grotere’ activiteiten zoals buitenlandse reizen. Hiervoor moet apart worden ingeschreven en per activiteit worden betaald. Bij te weinig animo kan de school besluiten om de activiteit te annuleren.

Kluisjes
Voor de leerlingen van onze school stellen we kluisjes beschikbaar om een zo goed mogelijke bescherming van persoonlijke eigendommen te kunnen waarborgen. Iedere leerling is er verantwoordelijk voor dat kluisjes aan het einde van ieder schooljaar leeg, schoon en in de oorspronkelijke (goede) staat worden achtergelaten. Wanneer dit niet het geval is, kan de toegang tot de kluisjes in het nieuwe schooljaar worden ontzegd. Bij vormen van moedwillige beschadiging c.q. vandalisme kan eveneens het gebruik van de kluisjes ontzegd worden en kan een plicht tot schadevergoeding ontstaan. Bij het verlies van de sleutel worden eveneens kosten in rekening gebracht. Overigens is de school niet verantwoordelijk voor diefstal.

Schoolpas
Aan het begin van het schooljaar wordt gratis een schoolpas ter beschikking gesteld, die o.a. gebruikt kan worden voor het printen en kopiëren op school, de toegang tot kluisjes etc. Bij verlies van een pas zal € 5,- in rekening worden gebracht voor de aanvraag van een nieuwe schoolpas. Aan het begin van het schooljaar wordt op de schoolpas gratis een kopieer- en printtegoed van € 7,50 geactiveerd. Wanneer leerlingen dit saldo voor het einde van het schooljaar hebben verbruikt, dan kan tegen betaling van € 7,50 het tegoed worden opgewaardeerd .

Facturatie
Indien u besluit tot vrijwillige deelname aan een activiteit of van vrijwillig gebruik van een faciliteit zult U hiervoor, vooraf een digitale factuur ontvangen.

Ouderbijdragen 2021-2022
Ons beleid is er natuurlijk op gericht dat wij de ouderbijdrage(n) voor de diverse activiteiten zo laag mogelijk houden.

In verband met de onzekerheden door de COVID-19 crisis kunnen wij u op dit moment nog geen definitieve bestemmingen en prijzen voor schooljaar 2021-2022 doorgeven. Zodra bekend wordt wat de mogelijke bestemmingen van schooljaar 2021-2022 worden en welke de prijzen daarbij horen, zullen wij u direct op de hoogte stellen. Het doorgaan van een activiteit is altijd afhankelijk van de betalingsbereidheid van de deelnemers.


Verzekeringen

Verzekeringen
De school heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken moet worden. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en, zij die voor de school actief zijn (docenten, bestuursleden, of vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten.

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril etc.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

Reisverzekering
Onder de doorlopende schoolgroepsreisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden kunt u inzien op de schooladministratie. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid.
Wij wijzen u erop dat de school geen annuleringsverzekering heeft afgesloten.

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg hebben gevolgd. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is niet gedekt onder deze verzekering.

Voel je thuis

Voel je thuis

Alleen op een plaats waar het veilig is, valt goed te leven en te leren. Daarom streven we naar een leefbare school, een fijne plek, waar leerlingen zich thuis voelen. Om te zorgen dat onze school zo veilig blijft als ze is, hebben we regels en afspraken gemaakt. In het kort komen die hier op neer.
Leraren en medewerkers van de school hebben een positieve houding ten opzichte van elkaar en de leerlingen en gedragen zich respectvol. In het bewustzijn dat zij een voorbeeldfunctie vervullen, hanteren zij de duidelijke regels en zijn ze consequent in hun optreden.

Er is voldoende toezicht, de school beschikt over bedrijfshulpverleners en EHBO’ers en er ligt een goedgekeurd ontruimingsplan, dat regelmatig live geoefend wordt. Agressie en geweld in woord of doen en laten worden niet getolereerd. Mevrouw Maartje Mestrom is onze anti-pestcoördinator en de heer Peter Didden is onze medewerker veiligheid.

Op grond van het bovenstaande zal duidelijk zijn dat de school er alles aan wil doen op school een veilig klimaat te scheppen en te handhaven. Agressie en geweld worden niet getolereerd. Door middel van gedragsregels en sanctiebeleid is de school actief om agressie en geweld te voorkomen en te bestrijden. Zij neemt klachten op dit terrein serieus en zal deze zorgvuldig afhandelen.
Overigens speelt in het beleid betreffende agressie en geweld ook de Arbowet een grote rol. (“Agressie en geweld: voorvallen waarbij de werknemer psychisch of fysiek wordt lastig geval­len, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.” (Arbowet, art. 1)).

In het kader van de Arbowet is de school verplicht:

 • Beleid te voeren ter bescherming van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld;
 • Het personeel doeltreffend in te lichten over het beleid m.b.t. agressie en geweld;
 • Een risico-­inventarisatie en -evaluatie op schrift te stellen en deze aan de MR te geven;
 • Incidenten te registreren en bepaalde (ernstige) ongevallen te melden aan de arbeidsinspectie;
 • Afspraken en procedures bekend te maken voor opvang;
 • Beleid te voeren ter voorkoming van gevaar voor derden (m.n. leerlingen).

Wat doet de school concreet op het terrein van agressie en veiligheid:

 • De school volgt de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie en de klachtenregeling van OMO;
 • De directie maakt het personeel jaarlijks attent op het schoolbeleid inzake agressie en geweld;
 • Er is een Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd. Bij bouwkundige wijzigingen of andere gebruikswijzigingen van het gebouw wordt voor dat gedeelte van het gebouw een nieuwe RI&E uitgevoerd door de Arbo-­coördinator;
 • Een slachtoffer van een incident meldt dit bij zijn coördinator of een leerlingbegeleider/vertrouwenspersoon. Hij maakt hierbij gebruik van het registratieformulier agressie en geweld voor intern gebruik, dat bij genoemde functionarissen aanwezig is. De functionaris zorgt voor verdere afhandeling (waaronder opvang) en geeft een kopie van het registratieformulier aan de directeur. Deze draagt zorg voor centrale registratie en ook voor melding van ernstige ongevallen (ziekenhuisopname, langdurige of blijvende behandeling) aan de arbeidsinspectie;
 • De directie maakt het beleid betreffende agressie en veiligheid en de procedures aan het begin van ieder schooljaar bekend aan leerlingen en de ouders, eventueel via de mentoren;
 • Schoolleiding en overig personeel zorgen voor een goed en veilig schoolklimaat om agressie en geweld voor alle bij school betrokkenen te voorkomen door:
 • Een positieve benadering van elkaar en van de leerlingen;
 • Een respectvolle manier van omgaan met elkaar en met de leerlingen;
 • Duidelijke regels en consequent optreden;
 • Een voorbeeldfunctie te vervullen;
 • Een goede informatievoorziening en communicatie;
 • Een veilig gebouw;
 • Voldoende toezicht.

Uiteraard beschikt de school over voldoende bedrijfshulpverleners en EHBO’ers en is er een goedgekeurd ontruimingsplan/noodveiligheidsplan aanwezig.

Personeel, ouders en leerlingen worden jaarlijks op de hoogte gebracht van de wettelijke procedures rondom veiligheid. Slachtoffers kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Klachten worden serieus genomen en zorgvuldig afgehandeld volgens het standaard protocol.

Hebt u klachten over seksuele intimidatie, seksueel misdrijf, ernstig psychisch of fysiek geweld?
Bel dan het Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief).

OLC

7. Regelingen en reglementen

Klachten

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen,  beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. De actuele contactgegevens van de klachtencommissie zijn te vinden op www.omo.nl.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Ondersteuning leerlingen

Anti-pestprotocol 
Het pestprotocol is geschreven voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van de school. Het geeft het beleid van onze school weer ten aanzien van pesten.

Dyslexie en dyscalculie protocol
Dit protocol geeft informatie over hoe we omgaan met dyslexie en dyscalculie binnen onze school.

Verzuimprotocol
Dit protocol dient als leidraad en vraagbaak voor het beleid dat de school hanteert inzake verzuim en verlof en sluit in haar regelgeving aan bij de voorschriften van het ministerie.

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van medewerkers gevraagd. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Middels dit protocol beschrijven we de bekwaamheid en aansprakelijkheid van diegene die medische handelingen verricht binnen het Dr. Mollercollege en de Walewyc-mavo.

Schoolondersteuningsplan
In het schoolondersteuningsplan (SOP) beschrijven we de doelstellingen, werkzaamheden en ambities op het gebied van de basisondersteuning van onze school. Afspraken hierover zijn gemaakt in SWV VO De Langstraat.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden.

Bestuurlijk

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de bevoegdheden tussen de Raad van Bestuur en de rector.

Schoolmanagementstatuut
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.
NB. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de Raad van Bestuur en aldus in werking is getreden.

Medezeggenschap

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. 

Medezeggenschapsreglement Deelschooladviesraden
Het medezeggenschapsreglement Deelschooladviesraden OMO SG De Langstraat regelt de samenstelling en bevoegdheden van de deeladviesraad van de Walewyc Mavo.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs  
Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de Raad van Advies.

Het Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.

Reglement Ouderraad 
Het Reglement voor de Ouderraad regelt de samenstelling en bevoegdheden van de ouderraad.

Privacy

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en de privacy. Voor privacy gerelateerde zaken kan met de directie van de school contact gezocht worden.
De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een mail naar fg@omo.nl.

Privacy Statement OMO SG De Langstraat
Op de scholen van OMO Scholengroep De Langstraat (d’Oultremont College, Walewyc Mavo, Van Haestrecht College en Dr. Mollercollege) wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. Alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn worden verzameld. De persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens  neemt de school de geldende privacywetgeving in acht.

Responsible Disclosure Beleid
Bij OMO Scholengroep De Langstraat vinden wij de veiligheid van onze (informatie)systemen (internet en bijbehorende hardware en software) erg belangrijk.

Reglement cameratoezicht 

Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle scholen van OMO Scholengroep De Langstraat waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet. Het geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht en ook op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers.
De school vraagt éénmalig bij aanvang van de schoolperiode toestemming voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal.

Periodiek verwijst de school naar de mogelijkheid om de toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming kan op elk gewenst moment worden aangegeven.

Specifieke toestemming
Tijdens de schoolperiode zullen er specifieke situaties zijn waar alsnog toestemming voor wordt gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, (examen)feesten, en het vervaardigen van het jaarboek.

Er is geen toestemming van leerlingen of (bij leerling onder de 16 jaar) ouders/voogd nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Het desbetreffende beeldmateriaal wordt enkel voor dit doel gebruikt. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met beeldmateriaal van leerlingen).

Overige

Informatievoorziening aan ouder(s) / verzorger(s)
De school heeft een zelfstandige informatieplicht aan de ouder die met het gezag bekleed is, alsmede
aan de ouder die niet met het gezag bekleed is.

Huisregels: de vier V's

Elke dag zijn er bijna 600 mensen, leerlingen en personeel, in onze school actief. Omdat we allemaal verschillend zijn, is het nodig om met elkaar een paar duidelijke regels af te spreken. Regels zijn nodig en daarom houden we ons eraan. In onze huisregels zijn 4 woorden belangrijk: veilig, verantwoordelijk, vriendelijk en verstandig. Onze gedragscode hebben we vertaald in een beeldende poster. Deze poster hangt in elk lokaal en in de OLC’s van de school.

Rookbeleid 
Ons schoolterrein is rookvrij. Dit beleid geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat en beschrijft wat een rookvrij schoolterrein inhoudt en welke huisregels hieruit voortvloeien.

Integriteitscode
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Reisprotocol leerlingen, ouders en begeleiders - volgt
Dit protocol biedt een aantal handvatten en tips die nuttig kunnen zijn om (buitenlandse) reizen en excursies zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er ook een aantal aanwijzingen in opgenomen waaraan alle betrokken reisbegeleiders zich ten behoeve van de veiligheid van de leerlingen dienen te houden.

Sponsorbeleid 
Dit sponsorbeleid beschrijft de spelregels voor sponsoring zoals deze gelden voor alle scholen binnen OMO Scholengroep De Langstraat.

Reglement sociale media en andere communicatiemiddelen
Voor wat betreft afspraken met leerlingen omtrent het gebruik van computers, mobiele telefoons, het plaatsen van foto’s en filmpjes op internet etc. verwijzen wij u naar het “Reglement gebruik sociale media en andere communicatiemiddelen.

Reglement genotmiddelen
Onze scholengroep wil bijdragen aan het welzijn van de leerlingen. Dat kan alleen wanneer de leerlingen zich houden aan de regels die we hebben opgesteld. Ook voor het gebruik van genotmiddelen gelden regels. Dit reglement geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat.

Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding
Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten. De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:

 • noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
 • noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of;
 • passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit.

Inzage

Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie en zijn te downloaden van de website van Ons Middelbaar Onderwijs, www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut en het schoolmanagementstatuut van de school en het voor de school specifieke medezeggenschapsreglementen (i.v.m. het bestaan van deelraden op onze 4 locaties naast de medezeggenschapsraad). 

Overleg, inspraak en communicatie

Communicatie met ouders
Verspreid over het jaar zijn er drie ouderavonden. Twee avonden waarin de ouder(s)/verzorger(s) het rapport ophalen bij de mentor in een 10 minutengesprek. En een avond waarbij ouders kunnen inschrijven om met een aantal vakdocenten te praten. Ook buiten deze avond om kunnen ouders een gesprek met de mentor aanvragen. Naast de ouderavond zijn er informatieavonden. Dat zijn bijeenkomsten met een specifiek thema, bijvoorbeeld: kennismaking met de school, pakketkeuze, voorlichting over vervolgopleidingen. De uitnodigingen voor ouder- en informatieavonden worden altijd schriftelijk of via e-mail verzonden.

Voor ouders van de brugklassers heeft de Walewyc Mavo een nieuw programma opgezet, zodat ouders beter hun zoon/dochter in het V.O. kunnen begeleiden. Een speciale oudercursus in september én de Walewyc-Wisseldag zorgen ervoor dat ouders beter op de hoogte zijn van het onderwijs op onze school.

Informatievoorziening aan ouder(s)/verzorger(s)
De school heeft een zelfstandige informatieplicht ten opzichte van de beide ouders van het kind. Zowel de ouder die met het gezag bekleed is als de ouder die niet met het gezag bekleed is, zullen informatie ontvangen. Er is onderscheid  tussen ouders die met het gezag bekleed zijn en ouders die niet met het gezag bekleed zijn. Ouders die met het gezag bekleed zijn, hebben recht op alle informatie over hun kind, ook al zijn ze gescheiden. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt.

Ouders die niet met het gezag bekleed zijn hebben ook recht op informatie over hun kind, maar op grond van artikel 1:377c BW is dit recht beperkt.

De regeling is als volgt samen te vatten:

 1. Wanneer ouders met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en gezamenlijk het gezag hebben over hun kinderen, krijgen zij alle informatie over hun kind toegestuurd op het woonadres van het kind.
 2. Wanneer ouders gescheiden zijn en niet (of wel) bij elkaar wonen en beiden het gezag hebben, kunnen zij na een gericht verzoek beiden informatie over hun kind krijgen. De informatie wordt in principe naar het woonadres van het kind gestuurd. Indien ouders hierover een geschil hebben dan kunnen ze naar de rechter.
 3. Wanneer een ouder of beide ouders geen gezag (meer) heeft/hebben over hun kind, hebben zij ook recht op informatie over hun kind. De ouder moet daarover zelf een concreet verzoek indienen; de ouder in kwestie kan niet volstaan met een algemeen verzoek om in de toekomst altijd belangrijke informatie te krijgen. Op grond van artikel 1:377c BW is dit recht beperkt. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. Indien het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn, indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden.
 4. Als het gaat om de vader moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie.
 5. Indien een leerling de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, moet hij/zij aangeven of hij/zij de ouders met inachtneming van de bovenstaande leden machtigt tot het ontvangen van informatie.

Leerlingenparticipatie
Onze school wil leerlingen laten meedenken over zaken die voor leerlingen van belang zijn. De Walewyc Mavo heeft vier leerlingenpanels, komend uit elk leerjaar. Per periode komen de leerlingenpanels minimaal 1 maal per 6 weken bij elkaar om te spreken met iemand van de schoolleiding. Gespreksonderwerpen zijn o.a. onderwijs, reglementen, activiteiten, schoolfeesten, etc. Twee leerlingen nemen deel aan de deeladviesraad van de school.

In de informele gesprekken tussen de medewerkers en onze leerlingen hebben leerlingen vaak een duidelijke mening over de manier van omgaan met elkaar en wat volgens hen een goede les of een fijne leraar is. Die mening is voor ons belangrijk en de uitwisseling van ideeën stimuleren we ook. We hopen de betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen school hier nog verder mee te kunnen vergroten.

Medezeggenschapsraad
OMO SG De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op (centraal) scholengroepniveau. De scholengroep MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier locaties, te weten het d’Oultremont College in Drunen, het Dr. Mollercollege, de Walewyc Mavo in Waalwijk en het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel. In de MR worden de algemene medezeggenschaptaken en de kaders voor het beleid van de scholengroep en de locaties besproken die te maken hebben met de informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheden.

Onze medezeggenschapsraad is te bereiken via e-mailadres mr@sgdelangstraat.nl of per postadres: Postbus 403, 5140 AK Waalwijk.

De deelschooladviesraad (DAR)

Op iedere locatie is er een deelschooladviesraad (DAR). Deze heeft geen formele bevoegdheden in de zin van de Wet medezeggenschap scholen (WMS), zoals de MR die heeft, maar binnen onze scholengroep is het beleid dat de schoolleidingen van elke locatie de voorgenomen besluiten ten aanzien van de eigen deelschool eerst ter informatie voorleggen aan hun DAR, alvorens ze worden voorgelegd aan de MR. De MR betrekt in zijn besluitvorming het standpunt van de DAR over het voorgenomen besluit.

Samenstelling MR en DAR
De DAR van iedere locatiebestaat uit 4 leden. De vier leden van de DAR nemen namens hun school ook plaats in de medezeggenschapsraad.
De scholengroep MR telt 16 leden, 4 uit iedere DAR (1 ouder,  1 leerling en 2 personeelsleden).

Als er onvoldoende ouders dan wel leerlingen bereid zijn lid te worden, kan de te vervullen plaats worden toegedeeld aan de andere groep, dit telkens slechts voor de duur van één jaar. Daarmee bestaat de MR voor de helft uit vertegenwoordigers uit de ouder-/leerlinggeleding en voor de helft uit vertegenwoordigers van de personeelsgeleding.

Klankbordgroep

Op de Walewyc Mavo hebben we ervoor gekozen om, naast de DAR, een klankbordgroep op te richten, bestaande uit de leden van de DAR, uitgebreid met drie personeelsleden én twee leerlingen. Daardoor kan de deeladviesraad beter functioneren omdat alle geledingen vanuit de school ruimschoots vertegenwoordigd zijn. De DAR en klankbordgroep vergaderen samen en hebben minimaal 7 keer per jaar een overleg met de directeur.
In het wekelijkse overlegmoment vindt de professionele dialoog plaats met het hele team op de donderdagmiddag.

Leden van de deelschooladviesraad  2021-2022

Ouders                       Personeel                      
Mevr. Bool Mevr. Manja van der Veen
Mevr. van Helvoirt Mevr. Birgit van Wouw

Onze deelschooladviesraad is te bereiken via het mailadres b.vanwouw@walewyc.nl.

Leden van de klankbordgroep  2021-2022

Ouders                       Personeel                     Leerlingen 
Mevr. Bool Mevr. Manja van der Veen Dennis de Ruijter
Mevr. van Helvoirt Mevr. Birgit van Wouw Vacature
Dhr van Kuijck
Dhr van Haren

Dhr van den Broek

Ondersteuningsplanraad (OPR)
De scholengroep heeft ook twee vertegenwoordigers (van resp. de geleding ouders en personeel) in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 30-09 (www.swvdelangstraat.nl).

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Op het niveau van ons bevoegd gezag, de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg, bestaat een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle OMO-scholen.

Ouderraad
De ouderraad wordt door de schoolleiding betrokken bij activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. De raad op haar beurt betrekt andere ouders bij wat er op school gebeurt. Onderwerpen en thema’s waarin de ouderraad participeert zijn o.a.:
• Thema-avond samen met het Dr. Mollercollege
• Onderwijs- en culturele activiteiten
• De gezonde school
• Totally Traffic (veilig op weg naar en van school)

De ouderraad bestaat uit minimaal acht leden; gemiddeld twee tot drie leden per leerjaar. Als een leerling begint op de Walewyc Mavo, kunnen de ouders zich kandidaat stellen voor de ouderraad. Door middel van schriftelijke verkiezingen worden vervolgens door de ouders nieuwe leden gekozen.
E-mail: ouderraad@walewyc.nl

Leden van de Ouderraad:

Dhr. Freek Verschuren, voorzitter

Vacature, secretaris

Mevr. Marette van Helvoirt

Mevr. Nienke Fenn

Dhr. Toine Coesmans

Dhr. Evert van der Steen

Mevr. Jeanette Fitters

3500 GS Utrecht
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Contact: https://www.onderwijsinspectie.nl/contact ouders, leerlingen en andere belangstellenden
Vragen over onderwijs: Informatie Rijksoverheid 1400

Veilig op weg

Fietsenstalling

Veilig op weg
De Walewyc Mavo is een streekschool. Sommige leerlingen wonen om de hoek, anderen moeten een uur fietsen voordat ze er zijn. Al die honderden leerlingen zijn dus ‘s morgens vroeg en ‘s middags na schooltijd verkeersdeelnemer. We vinden het van het grootste belang dat onze leerlingen veilig op weg kunnen zijn. Daarom doen we van harte mee aan Totally Traffic*, het verkeersveiligheidsprogramma van de provincie Noord Brabant.

Onze school is al gecertificeerd sinds 2001 en verwierf in 2008 als eerste in Nederland het ‘gouden label’. We mogen zeggen dat er inmiddels een sterk ‘verkeersbewustzijn’ heerst onder onze leerlingen. De Walewyc-mavo heeft een eigen verkeerscoördinator. Brugklassers wordt gewezen op gevaarlijke plekken, er zijn lessen verkeerseducatie en zo nu en dan voeren we, met medewerking van de politie, een onverwachte steekproef uit om te zien of alle lichten het wel doen.

Deelname aan het programma heeft geresulteerd in onder meer de aanleg van veilige fietsroutes in de wijde omgeving en een jaarlijkse controle van de fietsen voor de leerlingen van klas 1.
www.totallytraffic.nl

*Totally Traffic is in het VO de opvolger van het BVL (Brabants Verkeersveiligheidslabel).

Buitenlesactiviteiten en excursies

Buitenlesactiviteiten

Veel leerlingen zien hun leefwereld beperkt tot thuis, school, sportclub, hobbyclub en later stad en uitgaansgelegenheden. Er zijn talrijke plekken waar een leerling een hoop positieve ervaringen kan opdoen. Samenwerkend nieuwe dingen ontdekken, in de school of in een compleet andere omgeving, vinden we op de Walewyc ook belangrijk. Daarom worden er elk jaar naast de reguliere lessen extra activiteiten georganiseerd, zowel binnen als buiten de school.

De Walewyc Mavo biedt buitenlesactiviteiten aan die passen bij de schoolvakken en het mentoraat. Deze activiteiten rusten op de drie pijlers “hoofd, hart en lijf”. “Hart” gaat over alle activiteiten die te maken hebben met kennismaking, groepsvorming en omgaan met elkaar. “Hoofd” gaat over alle educatieve aspecten van de buitenlesactiviteiten, dus kennis die leerlingen vergaren door deel te nemen aan de activiteit. ”Lijf” gaat om het verwerven van vaardigheden, het doen en het samenwerken met elkaar.

De Walewyc Mavo heeft als uitgangspunt dat elke leerling in de gelegenheid moet zijn om mee te doen met de buitenlesactiviteiten. Daarom organiseren we een beperkt aantal activiteiten, zoals schoolfeesten, sportdagen, projectdagen en dagexcursies met zo laag mogelijke kosten voor de ouders. De Walewyc neemt een aantal kosten voor eigen rekening en vraagt ouders in enkele gevallen om een kleine bijdrage voor activiteiten.

De Walewyc Mavo biedt een evenredig aanbod aan elke leerling, zodat er slechts kleine verschillen zijn tussen de afzonderlijke leerjaren. De Walewyc Mavo organiseert geen buitenlandse reizen buiten het lesprogramma om, maar beperkt zich tot één buitenlandse reis in klas 3 voor alle leerlingen. Deze reis staat in het teken van kennismaken met elkaar en groepsvorming, omdat leerlingen vanuit hun gekozen vakkenpakketten niet meer bij elkaar in dezelfde klassen zitten zoals in de onderbouw.

Op de website van onze school én in het leerling- en ouderportaal staan de buitenschoolse activiteiten per leerjaar vermeld. Voor elk van de extra activiteiten geldt dat we door middel van een ondersteuningsfonds ouders kunnen ondersteunen, zodat elke leerling mee kan doen.

Daarnaast wil de Walewyc Mavo de komende jaren naast de acties voor goede doelen, structureel zich inspannen voor de medemens in de regio. Een aantal leerlingen van onze school is actief voor goede doelen, regionaal en landelijk. De school wil zich inzetten voor juist die doelen. De leerlingen is dan ambassadeur voor het goede doel. Zo willen we laten zien dat iedereen op school deel uit maakt van de maatschappij.

Klas 1:
Introductieweek
Projectdag Fabeldieren
Sinterklaas- en Kerstviering
Projectdagen Globaland
Projectdag ”De gezonde school”
Klas/Mentoractiviteit
Sportdag: handbaltoernooi
Goede Doelactie
Culturele activiteit(en)
Schoolfeest(en)

Op basis van extra inschrijving: Sport- en Kunstklas

Klas 2:
Projectdag met excursie: Middeleeuwse stad
Sinterklaas- en Kerstviering
LOB: Op stap naar werken, Speeddaten met MBO
Projectdag “Versterkt techniek”
Dagexcursie Beekse Bergen
Klas/mentoractiviteit
Sportdag: handbaltoernooi
Goede Doelactie
Culturele activiteit(en)
Schoolfeest(en)

Op basis van extra inschrijving: Sport- en Kunstklas

Klas 3:
Kennismakingskamp: 4 dagen Ardennen / Luxemburg
Sinterklaas- en Kerstviering
LOB: opleidingsmarkt MBO, beroepenmarkt
Stageweek vanuit de gemengde leerwegen
Projectdag: vrijwilligersdag NL-doet
Projectdag “Young Impact Challenge”
Klas/mentoractiviteit
Sportdag: handbaltoernooi
Goede Doelactie
Culturele activiteit(en)
Schoolfeest(en)

Op basis van extra inschrijving: Sport- en Kunstklas

Klas 4:
Sinterklaas- en kerstviering
LOB: opleidingsmarkt MBO
Projectdag “Tweede Kamer”
Theaterworkshops en improvisatieshow Tilburg Tigers
Dagexcursie  naar Engeland
Klas/Mentoractiviteit
Galafeest
LSD (Laatste SchoolDag)
Goede Doelactie
Dagexcursie tekenen als examenvak (alleen voor leerlingen met tekenen als examenvak)
Schoolfeest(en)

Verplichte onderwijstijd

Verplichte onderwijstijd

Uitgangspunten
Alle leerlingen verdienen inspirerend en uitdagend onderwijs. Onderwijstijd is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Daarom zijn er wettelijke normen voor onderwijstijd. Onze school is van mening dat de samenleving en de politiek reële eisen mogen stellen aan het onderwijs. Leerlingen en hun ouders moeten erop kunnen rekenen dat scholen voldoende uren voor onderwijs en begeleiding realiseren.

Wat is onderwijstijd?
In Nederland is wettelijk geregeld op hoeveel onderwijstijd een leerling recht heeft.

Voor een goed begrip is het belangrijk dat we vaststellen wat onder onderwijstijd verstaan wordt. Onderwijstijd is namelijk veel meer dan alleen de lessen. Onderwijstijd is voor de scholen van de scholengroep gerelateerd aan alle activiteiten in het kader van het primaire proces. Het primaire proces omvat alle activiteiten op het gebied van onderwijs, begeleiding en buitenlesactiviteiten. Onderwijsactiviteiten hebben een directe relatie met de lessen van de vakken of vakgebieden. Begeleidingsactiviteiten hebben een directe relatie met leren leren (algemene studiebegeleiding), leren leven (sociaal­emotionele begeleiding) en leren kiezen (algemene begeleiding op het maken van keuzes). Buitenlesactiviteiten zijn van wezenlijk belang voor de sfeer van de school. In de interactie tussen docenten en leerlingen bij deze activiteiten is er sprake van een leerproces dat dikwijls van een andere aard is dan in de normale lessituatie. Zin, zorg, betrokkenheid en spel zijn de begrippen die hierbij een heel specifieke invulling krijgen.

Op onze school kunnen onder onderwijstijd onder meer de volgende activiteiten vallen:

 • Lessen (zie lessentabellen);
 • Mentor­lessen en extra begeleiding;
 • Activiteiten in de mediatheek of in een open leercentrum;
 • Toets-­ en examenactiviteiten;
 • Introductieactiviteiten;
 • (Meerdaagse) excursies, stedenreizen, theaterbezoek en projectdagen;
 • Activiteiten in de vorm van individuele of groepsopdrachten in het kader van het lesprogramma;
 • Sportdagen en -activiteiten;
 • Opvang bij lesuitval.

Wet Modernisering Onderwijstijd
Per 1 augustus 2015 is de wet Modernisering Onderwijstijd van kracht. Vanaf dan geldt er voor VO-scholen een gemiddelde norm voor de gehele schoolloopbaan, in plaats van per leerjaar zoals tot 1-8-2015 het geval was. Scholen zijn niet meer gebonden aan een verplicht aantal lesuren per jaar. VO-scholen hebben zo meer ruimte en flexibiliteit om de onderwijstijd beter over de leerjaren van de totale opleiding te plannen en te spreiden. Ook is er meer ruimte voor scholen om het programma aan te passen aan de eigen onderwijsvisie en aan de behoeften van onze leerlingen. Scholen kunnen nu gaan denken in termen van onderwijsprogramma in plaats van onderwijstijd, zolang het vastgestelde aantal uur per opleiding maar wordt gehaald. De norm is 3700 uur voor het vmbo (in vier jaar), 4700 uur voor de havo (in vijf jaar) en 5700 uur voor het vwo (in zes jaar). Daarnaast moeten leerlingen gemiddeld minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen (m.u.v. examenjaren). De dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd, staan in de vakantieplanning 2021-2022.

Op schoolniveau wordt via de medezeggenschap afgesproken welke activiteiten meetellen als onderwijstijd. Van de resultaten zullen wij verslag doen aan ouders en leerlingen en dit bespreken in de ouderraad, leerlingenraad en MR. De MR heeft hierop instemmingsrecht.

4. Organisatie – lestijden en lessentabel

[avia_codeblock_placeholder uid="0"]

Lestijden

Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen hun lesrooster. Alle klassen 1 t/m 4 hebben normaal gesproken les van het eerste tot en met het achtste uur of negende uur en geen tussenuren. Gedurende het schooljaar vinden meermaals roosterwijzigingen plaats. Dit is een onvermijdelijk gevolg van de vele activiteiten, projecten, excursies en schoolexamens. Ook afwezigheid van een docent kan aanleiding zijn om het rooster tijdelijk aan te passen.

Het dagrooster in Magister of de ELO, houdt de leerlingen op de hoogte. Het is belangrijk dat leerlingen tijdens het schooljaar alle dagdelen beschikbaar zijn en blijven. In principe zijn leerlingen tussen 8.15 uur en 16.15 uur beschikbaar voor schoolactiviteiten.

De planning van het gehele schooljaar staat eveneens op de site en is per onderdeel aan te klikken, zodat iedereen in detail op de hoogte kan zijn van wat er in school allemaal gebeurt.

Lessentabel schooljaar 2021-2022

[avia_codeblock_placeholder uid="1"]

Lessentabel Olympiaklas 2021-2022

[avia_codeblock_placeholder uid="2"]

Leerplicht en verzuim

Leerplicht en verzuim

Vanaf het vijfde jaar is een kind leerplichtig. Vanaf dat moment is de Leerplichtwet van toepassing. Uw kind mag voortaan niet meer zomaar een dag thuis blijven. Op vakantie buiten de schoolvakanties om mag evenmin. Alleen als het beroep van één van de ouders het niet toelaat om in de zomervakantie twee weken met het kind op vakantie te gaan, is een uitzondering op de vakantieregel mogelijk. Bijvoorbeeld bij seizoengebonden arbeid, werk in de horeca, et cetera. In andere gevallen is geen vakantieverlof mogelijk!

Voor het eventuele extra vakantieverlof gelden de volgende beperkingen:
* slechts eenmaal per schooljaar
* niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar
* maximaal tien schooldagen
* de verzuim- en/of zorgcoördinator beslist; hij kan een onderzoek (laten) instellen of een werkgeversverklaring toetsen.

Als u tijdens de schoolvakantie bent ingeroosterd voor uw werk, is dat geen garantie dat het vakantieverlof wordt toegekend. Uw werkgever dient in zijn roosterplanning rekening te houden met werknemers met schoolgaande kinderen. De wet geeft naast vakantieverlof ook de mogelijkheid om verlof te verlenen voor bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij het huwelijk en overlijden van bloed- en/of aanverwanten tot een bepaalde graad, maar ook om medische of sociale redenen. Weet u niet zeker of u verlof kunt krijgen? Neem dan vooraf contact op met de (adjunct-)directeur. Verlofverzoeken van meer dan tien schooldagen stuurt de (adjunct-) directeur door naar de leerplichtambtenaar.

Lesverzuim
Bij de zorg voor kwaliteit en het inrichten van een veilige school hoort ook het minimaliseren van lesverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Van ouders verwachten wij dat zij afwezigheid vooraf schriftelijk melden aan de school. Onverwachte afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte, kan ‘s ochtends telefonisch of aan de receptie worden gemeld. Bij terugkomst op school verwachten wij een verklaring van de ouders. Ongeoorloofd lesverzuim kan leiden tot schorsing voor een of meerdere dagen. De school werkt hierin nauw samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Voorkomen lesuitval

Al jaren heeft de Walewyc Mavo een aaneengesloten rooster waarbij de leerlingen van klas 1 t/m 4 geen tussenuren hebben.
Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van docenten hebben wij diverse maatregelen genomen om lesuitval te voorkomen:

 1. De les wordt waargenomen door de assistent leerlingen die dagelijks aanwezig is om lessen of een gedeelte van lessen over te nemen. De eigen docent heeft lesmateriaal klaargezet in de ELO of heeft lesopdrachten op school klaargelegd waardoor de leerlingen voor het vak kunnen werken onder begeleiding.
 2. Een andere vakdocent valt in voor zijn collega en gaat verder met het lesprogramma van de leerlingen.
 3. Een willekeurige docent valt in voor de afwezige collega en heeft werkopdrachten vanuit de ELO of vervangende opdrachten voor de leerlingen.

De leerlingen worden op de hoogte gesteld in Magister of de ELO. Het streven is dat er geen lessen uitvallen.

Onderwijsopbrengsten en -resultaten

 • Jaar
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Afdeling
 • vmbo-gt
 • vmbo-gt
 • vmbo-gt
 • vmbo-gt
 • vmbo-ft
 • Deelnemers
 • 170
 • 152
 • 160
 • 176
 • 139
 • Gezakt
 • 8
 • 8
 • 8
 • 0
 • 2021
 • Geslaagd
 • 162
 • 144
 • 152
 • 176
 • 2021
 • Percentage
 • 95%
 • 95%
 • 95%
 • 100%
 • 2021

Schoolresultaten

Gegevens over de interne doorstroom binnen de school vindt u op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier voor een directe link naar de interne doorstroom op de Walewyc Mavo.

Op deze website vindt u tevens informatie over het percentage leerlingen dat voor het eindexamen slaagt. Klik hier voor een directe link naar het slaagpercentage op de Walewyc Mavo.

Rapporten en overgangsnormen

Rapporten
In alle klassen, behalve in de vierde, krijgen leerlingen van de Walewyc Mavo drie keer per jaar een rapport. Dit gaat op basis van een voortschrijdend gemiddelde. Dit cijfer wordt op één cijfer achter de komma weergegeven. Alle vakken krijgen hetzelfde gewicht. Op het eindrapport worden de cijfers afgerond. Op alle drie de rapporten staan ook de afgeronde eindcijfers weergegeven. Deze eindcijfers worden gebruikt tijdens de bespreking in de rapportvergadering en om te bepalen hoeveel verliespunten een leerling heeft.

Magister
Om tussentijds ook op de hoogte te blijven van de prestaties van hun kind, kunnen ouders via de site van school inloggen op Magister. In Magister zijn de resultaten op elk gewenst moment in te zien, zodat rapporten nooit meer voor verrassingen hoeven te zorgen. Inloggen in Magister gebeurt met een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord, zodat alleen de gegevens zichtbaar zijn van eigen kind(eren). Magister is uitgebreid met de aan- en afwezigheidsregistratie, huiswerkvermelding en studiehouding kwalificaties.

Overgang
Om te bepalen of iemand over kan gaan naar een hogere klas, hanteren we een overzichtelijk systeem; zie onderstaande tabel.
Voor de leerlingen van de reguliere mavo-klassen betekent dit: Wie voldoet aan de normen in dit overzicht, gaat over naar het volgende jaar. Leerlingen die 3 tot 4 verliespunten hebben, worden in de docentenvergadering besproken. Bij 5 of meer verliespunten doubleert de leerling.
Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om twee keer te doubleren in hetzelfde leerjaar óf twee op een volgende leerjaren. In het eindexamenjaar mag je een keer doubleren.

Cijfers Verliespunten Overgangsnormen Besluit
5 1 2 of minder verliespunten Leerling is bevorderd.
4 2 3 tot 4 verliespunten Leerling wordt besproken in de rapportvergadering. Deze vergadering beslist over het doubleren of het overgaan van de leerling.
3 en lager 3 5 of meer verliespunten Leerling doubleert.

Doorstroommogelijkheden naar havo
Na de brugklas bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar 2 havo. Hiervoor gelden de volgende criteria:

 • Vanaf een gemiddelde van 7,5 tot 8 over alle cijfers vanaf periode 2 wordt de leerling besproken. In de docentenvergadering wordt beslist of deze leerling wordt geplaatst in Mavo-2 of Olympiaklas 2.
 • Bij een gemiddelde van 8 of hoger mag de leerling zelf kiezen of hij wil doorstromen naar mavo 2 , Olympiaklas 2 of havo 2. De docentenvergadering brengt een advies uit.

Olympiaklas
Voor de Olympiaklas worden andere criteria met betrekking tot de overgang naar een hogere klas gehanteerd. Een leerling in de Olympiaklas kan namelijk niet doubleren. Op basis van de behaalde cijfers en de motivatie en vaardigheden, wordt een (bindend) advies gegeven vanuit de docentenvergadering.

Gesprek bij tweede rapport
Elk schooljaar zal bij het tweede rapport een gesprek plaatsvinden met de ouders en leerling om te kijken welke leerroute op dat moment het beste past. We stimuleren met de Olympiaklas om leerlingen meer uit zichzelf te laten halen en wellicht vanuit een start op mavo toch in vijf schooljaren het havo-diploma te kunnen behalen.

OlympiaklasDoorstroomOpmerkingen
0,1 of 2 verliespunten waarvan max 1 verliespunt bij Ne, En, wi Over naar volgend leerjaar Olympiaklas of havoBesluit van de ouder(s) / leerling
3 of 4 verliespunten waarvan max 1 verliespunt bij Ne, En, wi Bespreken: over naar volgend leerjaar Olympiaklas óf doorstroom naar mavoBesluit docentenvergadering
5 of meer verliespunten waarvan 3 of meer verliespunten bij de vakken Ne, En, wi.Doorstroom naar volgend leerjaar mavoBesluit van de docentenvergadering

Maatwerk: Sprinten of Springen

Vanaf augustus 2021 willen we de leerlingen van onze school extra kansen bieden om in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) een vak versneld af te sluiten of te volgen op havo-niveau. Ben je heel goed in een vak, dan kun je onder begeleiding van een vakcoach, je ambities waar maken met je eigen “maatwerkdiploma”.
In het kader van het maatwerkdiploma kun je:

 • Versnellen: een leerling kan in het derde leerjaar al een examenvak afronden met een eindexamen mavo.
 • Vak op hoger niveau: een leerling kan in leerjaar drie en vier een eindexamenvak volgen op havo-niveau en afronden met een eindexamen havo.

Voor het deelnemen aan dit programma, gelden wel criteria waaraan je moet voldoen. Deze staan vermeld op het leerlingenportaal van de school.

Vervolgonderwijs

Het mavo leidt op voor twee stromen: enerzijds de voorbereiding op het MBO, daarnaast ook de voorbereiding op de doorstroom naar het havo.
Het grootste deel van onze leerlingen gaat na het mavo-examen naar een opleiding op mbo 3 of 4 niveau. Ongeveer 15% van onze reguliere mavo-leerlingen stapt over naar havo, hetzij vanuit klas 1 (ongeveer 5 %) of na klas 4 (ongeveer 10%). Een vmbo-diploma theoretische of gemengde leerweg biedt de mogelijkheid om toegelaten te worden tot mbo niveau 4 of havo 4.

De leerlingen die in de driejarige Olympiaklas zitten, kunnen al sneller overstappen naar het havo. Op het eind van elk leerjaar Olympiaklas stroomt een grote groep leerlingen zonder problemen door naar de havo. Op dit moment stroomt binnen drie jaar bijna 70% door naar de havo.

Kunstklassen (The experience factory TEF)

The Experience Factory (TEF)

De Walewyc Mavo wil zich profileren als een school met extra aandacht voor kunst en cultuur. Activiteiten in het kader van kunst en cultuur behoren van oudsher tot het aanbod van de school. Denk daarbij aan ACT (Artistiek Cultureel Talent), de mogelijkheid voor leerlingen om hun talenten op kunstzinnig en creatief gebied te tonen, maar ook aan de Engelstalige dramaworkshops.

Sinds het schooljaar 2005-2006 organiseert de school zogenaamde kunstklassen met o.a. popklassen, musicalklas, theatertechniekklas, digitale muziekklas, modeklas en de kunstklas beeldend. In deze klassen krijgen de leerlingen van de leerjaren 1, 2 en 3 de kans om hun talenten op het gebied van kunst en cultuur te ontdekken. Onder leiding van professionals werken zij tijdens twintig vrijdagmiddagen verdeeld over het gehele schooljaar naar een presentatie toe. In de bovenbouw gaat het meer om het ontwikkelen van de talenten. Deelname gebeurt op vrijwillige basis.

Aan de deelname aan de kunstklassen zijn extra kosten verbonden.

Sport en sportklassen

Hart voor sport
De Walewyc Mavo is een school die hart voor sport heeft. In de brugklas krijgen leerlingen vier uur gym per week en daarnaast nog extra mogelijkheid om te sporten in de sportklas van de Walewyc Mavo. De school heeft de beschikking over Sportzaal De Zeine en beschikt over prachtige buitenvelden bij de hockeyclub en atletiekclub aan de Sportboulevard.

Sportklassen

Omdat we bewegen zo belangrijk vinden, organiseert de Walewyc Mavo deze speciale klassen van de onderbouw op vrijdagmiddag naast de reguliere gymlessen. De sportklassen zijn vrijwillig. Je kunt je inschrijven voor een sport naar keuze. Samen met andere leerlingen word je ingedeeld in een groep waarmee je een aantal weken gaat sporten met keuzemogelijkheden voor mountainbiken, klimmen, tennis, freerunning, tafeltennis, taekwondo, squash, paardrijden, fitness en turnen in een echte turnhal. Je gaat bij verenigingen kennis maken met sporten waar je zelf voor kiest. Je kunt ook kennis maken met sporten die je normaal niet doet in de gymlessen. In de sportlessen op school leer je ook samenwerken, hoe je andere leerlingen kunt helpen. Tevens kun je deelnemen aan sporttoernooien.

Wie voor de sportklassen kiest, kiest voor:
• Verbreden en verdiepen van sport
• Kennismaken met nieuwe sporten
• Leren samenwerken, organiseren en hulpverlenen
• Samen sporten met andere leerlingen

Voor de sportklassen kan elke leerling van klas 1 en 2 zich inschrijven. Het gaat om een extra activiteit waarvoor de ouders een kleine financiële bijdrage wordt gevraagd. Elk schooljaar merken we dat er veel animo voor deze sportklassen is, dus schrijf hiervoor tijdig in anders loop je de kans dat de klassen al vol zitten.

Sport als examenvak
Naast alle traditionele vakken biedt de Walewyc Mavo ook het vak LO2 (sport) als examenvak. Dat betekent dat leerlingen in klas 3 en 4 dit vak kunnen kiezen in hun lesrooster. Om deel te mogen nemen aan het examenvak LO2 zijn selectiecriteria opgesteld. De Walewyc Mavo werkt nauw samen met het ROC-Tilburg sport en bewegen. Heb je met goed gevolg het vak LO2 gedaan op de Walewyc Mavo? Dan mag je met een wildcard meteen doorstromen naar de opleiding Sport en Bewegen van het ROC Tilburg.

Richtingen

Richtingen

Voor leerlingen met een advies K/GT of GT bieden we de brugklas mavo/havo aan. Voor leerlingen met een GT/havo  advies bieden we de brugklas mavo-havo óf de Olympiaklas aan.  Alle leerlingen worden besproken in de toelatingscommissie. Vanuit het advies van de leerkracht van groep 8, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en het kind kenmerken wordt bekeken welke brugklas de leerling het beste zou kunnen volgen. Deze commissie neemt voor elke leerling een besluit tot aanname in de reguliere brugklas of de Olympiaklas.

Voor elke leerling geldt dat hij op het einde van het eerste leerjaar de leerroute samen met docenten en ouder(s)/verzorger(s) kan bepalen, in overleg met de school. De leerling kan doorstromen naar het tweede jaar van de mavo, de Olympiaklas óf de havo, mits voldaan wordt aan de doorstroomcriteria.

Verder zijn de eerste twee leerjaren voor alle reguliere mavo-leerlingen hetzelfde, om de overgang vanuit het basisonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de tweede klas wordt het vakkenpakket van de brugklas uitgebreid met nask, Duits en economie. In de derde klas volgt iedere leerling een beroepsgericht vak of LO2. Aan het eind van de derde klas wordt de definitieve keus gemaakt voor het vakkenpakket in klas 4. Het verschil tussen ‘theoretisch’ en ‘gemengd’ is maar klein en de naam zegt het al: bij de theoretische leerweg hoort meer theorie (6 AVO-vakken) en bij de gemengde leerweg worden theorie en praktijk gecombineerd (5 AVO-vakken plus één beroepsgericht vak).

Binnen de eigen leerweg  kiest elke leerling voor een sector.

Theoretische leerweg
•  Zorg en welzijn
•  Techniek
•  Economie
•  Landbouw

Gemengde leerweg

•  Zorg en welzijn
•  Economie en ondernemen
•  Dienstverlening en producten

Derde leerjaar In het derde leerjaar begint het examenprogramma; een aantal behaalde resultaten tellen dan mee voor het eindexamen, dat aan het eind van de vierde leerjaar zal worden afgenomen. Om een goed resultaat te kunnen halen, is het zeer belangrijk dat leerlingen de leerweg en de vakken kiezen die bij hen passen. In dit keuzeproces worden ze daarom bijgestaan door de mentor en/of door de decaan van school. Voor leerlingen die dat aankunnen, bieden we vanaf schooljaar 2021-2022 de mogelijkheid om een vak te versnellen óf een vak op hoger niveau te volgen, waardoor zij met een maatwerkdiploma de school verlaten.  

Overgang PO – VO

Toelating, schooladvies en eindtoets

De scholen voor basis en voortgezet onderwijs in de regio De Langstraat hebben via hun samenwerkingsverbanden afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating van leerlingen in de brugklas van het VO. Daarbij baseren we ons op de geldende wet- en regelgeving. De afspraken zijn opgenomen in het Protocol Toetsbesluit van POVO van juni 2014.

In het kort komt de regeling hier op neer:

 • de toelating van de leerling wordt gebaseerd op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart is vastgesteld;
 • dit schooladvies is bindend en wordt door ons gevolgd;
 • dit schooladvies maakt deel uit van het onderwijskundig rapport;
 • indien de leerling blijkens de uitslag van de centrale eindtoets beschikt over meer kennis en vaardigheden dan die waarop het  schooladvies berust, kan de basisschool het schooladvies bijstellen (alleen in positieve zin);
 • indien deze heroverweging leidt tot een bijstelling van het schooladvies van de basisschool, nemen wij dit over.

Bovenstaande geldt uiteraard alleen voor zover de geadviseerde afdeling en het ondersteuningsprofiel tot het reguliere aanbod van onze locaties behoort.

Tegen een besluit tot (niet-) toelating kan bezwaar worden gemaakt. Deze procedure is geregeld in ons Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken Ons Middelbaar Onderwijs.

Toelatingscriteria
De toelatingscriteria zijn voor alle scholen van OMO SG De Langstraat hetzelfde. De toelatingscriteria zijn bekend bij de toeleverende basisscholen. Jaarlijks worden ze uiteengezet aan ouders in de voorlichtingsronden op de basisscholen en tijdens de open dag/avond.

3. Onderwijs – doelen

Onderwijsdoelen
Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen bij ons binnen de gestelde termijn hun diploma halen. Vanaf 2021-2022 is het ook mogelijk om een maatwerkdiploma te behalen. Het maatwerk bestaat eruit dat je versneld een vak kunt afsluiten of dat je een vak op hoger niveau kunt volgen. Daarnaast bieden we samen met het Dr. Mollercollege een driejarige kansklas, de Olympiaklas, aan waardoor leerlingen elk jaar op het eind hun passende leerroute kunnen vormgeven: doorgaan in de Olympiaklas, doorstromen naar havo of mavo. De manier waarop wij school zijn, staat in dienst van ons doel om alle leerlingen kansen te bieden. Om dit doel te bereiken willen we graag een kleinschalige school blijven. Door het overzichtelijke aantal leerlingen kunnen onze medewerkers een goede relatie met hen opbouwen en blijft onze school een veilige plek, die geborgenheid biedt. Daarnaast laten we leerlingen zoveel mogelijk groeien in zelfstandigheid. Hoe verder ze komen, hoe meer eigen verantwoordelijkheid ze krijgen. Tenslotte: we hopen meer te zijn dan alleen een leerinstituut; er is ruim aandacht voor sport, cultuur en… we kijken over de grens van onze school.

Website

Website en het leerling- en ouderportaal
Voor alle algemene informatie over de Walewyc Mavo kan iedereen op de website van onze school. Daarnaast kunnen ouders, docenten en leerlingen via een inlogaccount terecht in het leerling- en ouderportaal van de school. Er wordt informatie verstrekt over de organisatie van de school, het onderwijs en de verschillende activiteiten, maar ouders kunnen ook de gegevens over hun kinderen vinden, gecombineerd met de cijferoverzichten van het lopende jaar. De site informeert ook over veel praktische zaken, zoals vakantiedata en actuele roosterwijzigingen. Om goed geïnformeerd te blijven, raden we iedereen aan om met regelmaat een bezoek te brengen aan de website of het leerling- en ouderportaal.

Historie

Geschiedenis van de Walewyc

De Walewyc, opgericht in 1938 als R.K. Meisjes-ulo Maria Koningin, was voorheen een categorale mavo. Op 1 januari 1992 werd het bevoegd gezag van de Gerben de Vriesstichting, het toenmalige schoolbestuur, overgedragen aan de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg.
Met de invoering van het vmbo op 1 augustus 1999 is de toevoeging mavo verdwenen. Vanaf die datum vormen het Dr. Mollercollege, het d’Oultremont College, het Van Haestrecht College en de Walewyc Mavo één scholengroep voor voortgezet onderwijs in de oostelijke en centrale Langstraat. Om de school herkenbaar en onderscheidend te profileren binnen het aanbod van vmbo-scholen in de regio is besloten om de naam weer te wijzigen in Walewyc Mavo. Vanuit haar mavo-historie is bewust gekozen voor kleinschalig en duidelijk vmbo-onderwijs in homogene groepen in de theoretische en gemengde leerweg. Op dit moment heeft de Walewyc Mavo ongeveer 600 leerlingen en ruim 60 medewerkers.

Het gebouw

Samen onder één dak

De Walewyc Mavo is samen met het Dr. Mollercollege gehuisvest in één schoolgebouw. Het gebouw is duurzaam, uitgerust met moderne voorzieningen en zeer gunstig gelegen. Hoewel de scholen samen onder één dak zitten, behoudt iedere school zijn eigen identiteit, met veel aandacht en begeleiding voor iedere leerling. Maar we maken wel gebruik van elkaars pedagogische en didactische kwaliteiten.

De Walewyc Mavo en het Dr. Mollercollege maken samen gebruik van voorzieningen zoals de praktijklokalen en het atrium (de overblijfruimte). Het gebouw is rolstoeltoegankelijk. Er is een lift, een wc voor mensen met een lichamelijke beperking en een ruime EHBO-ruimte, zodat iedereen in onze school kan werken.

Goede bereikbaarheid
De ligging van het gebouw is niet alleen heel gunstig maar ook erg kleurrijk en mooi! Leerlingen kunnen veilig via het Halvezolen(fiets)pad bij de school komen. We zitten bovendien vlakbij de sporthal en buitensportvoorzieningen.

Onderwijs van nu

Het nieuwe gebouw biedt de scholen allerlei faciliteiten om op een moderne manier les te geven. Er is onbeperkt draadloos internet zodat elke leerling zijn/haar device kan meenemen én gebruiken. Alle lokalen hebben activ boards waardoor op een interactieve manier les kan worden gegeven. Er zijn bovendien een aantal Open Leercentra, zodat leerlingen zelfstandig kunnen werken met gebruik van computers of laptops.

Er is een speciaal systeem om het binnenklimaat fris en aangenaam te houden. Met een CO²-meter wordt in ieder lokaal de luchtkwaliteit gemeten. De ventilatie wordt aangepast aan het aantal leerlingen. Verse lucht is belangrijk want met een fris hoofd kun je beter leren! Energie is kostbaar en daar moeten we zuinig mee omgaan. Door gebruik te maken van een Warmte-Koude-Opslag (WKO) onder het gebouw kunnen we veel energie besparen. In de zomer wordt koud water door de school gepompt voor koeling en in de winter wordt datzelfde water gebruikt om de school te verwarmen. Ook is er gebruik gemaakt van extra dik isolatiemateriaal waardoor we weinig warmteverlies hebben.

Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst zodat we energievriendelijker kunnen verbruiken. Binnen in de school krijgt iedereen te zien wat de zonnepanelen ons brengen. De gegevens kunnen worden gebruikt in onze natuurkunde lessen.

Gezonde schoolkantine
Tijdens de schoolpauzes kunnen leerlingen in de schoolkantine broodjes, fruit en drinken kopen. De kantinedienst wordt uitgevoerd door een professionele cateraar. Het assortiment is gezond en verantwoord en voldoet aan de richtlijnen van de Gezonde Schoolkantine.

Schoolleiding

De directie van de school bestaat uit:

 • Functie
 • Directeur
 • Adjunct-directeur
 • Adjunct-directeur
 • Naam
 • Mevr. Nicolle Sommer MME
 • Mevr. Saskia Jessen
 • Dhr. René Bregonje

2. Praktische informatie – Wie zijn wij

Wie zijn wij

De Walewyc Mavo is een kleinschalige, regionale vmbo-GT school. Wij bieden al jaren onze leerlingen een duidelijke en veilige structuur, waardoor zij alle kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. De Walewyc Mavo biedt elke leerling een aaneengesloten rooster, waardoor leerlingen hun lesdagen ten volle benutten.

Naast onze reguliere vmbo-GT klassen waarbij leerlingen op mavo-niveau les krijgen, bieden we ook aan een aantal leerlingen met een vmbo-GT/havo advies de mogelijkheid om les te krijgen op havo- niveau, de zogenaamde Olympiaklas. Deze driejarige Olympiaklas wordt vormgegeven door docenten van de Walewyc Mavo, samen met docenten van het Dr. Mollercollege, een havo/vwo school die gevestigd is onder hetzelfde dak als de Walewyc Mavo. Voor alle leerlingen geldt dat ze les krijgen vanuit dezelfde pedagogische opvattingen van het onderwijs van onze school.

Op de Walewyc Mavo kennen we de leerlingen door de intensieve contacten met de mentor, de vakdocent of overige medewerkers van de school. De Walewyc-mavo kenmerkt zich ook door een grote betrokkenheid van de ouders. Door een goede samenwerking tussen ouders, leerling en de school proberen we de leerling een onbezorgde schooltijd te bieden en met succes te begeleiden naar het diploma. We zien het diploma als startkwalificatie voor een verder succes in zijn schoolloopbaan.  Het hele team is betrokken bij de ontwikkeling van de totale leerling: hoofd, hart en lijf.

Het hoofd staat voor kennis vergaren, hard werken, goede resultaten behalen en je talenten ontwikkelen. De leerlingen behoren daartoe uitgedaagd te worden in een stimulerende leeromgeving. Zaken als differentiatie in de lessen, gebruik van ICT en het gebruik van activerende werkvormen zijn naast de vertrouwde klassikale lesmomenten onderdeel van het lesprogramma. Heeft een leerling extra begeleiding of ondersteuning nodig bij het leerproces? Zowel vóór als ná schooltijd bieden wij extra begeleiding op maat, waar de leerlingen (gratis) gebruik van maken.

Het hart staat voor het omgaan met elkaar. Waarden als “respect voor elkaar, compassie voor de medemens en je steentje bijdragen aan de maatschappij” zijn geworteld in de binnen- en buitenschoolse activiteiten van de Walewyc Mavo. Vaardigheden die leerlingen nodig hebben om in de 21ste eeuw goed te kunnen functioneren, worden in een veilige leeromgeving geoefend.

Het lijf vertegenwoordigt tenslotte het actief bezig zijn in en buiten de lessen. Sportiviteit, creativiteit, gezond leven zijn de thema’s die belangrijk zijn de komende jaren. De leerling kan kiezen uit een breed pakket van examenvakken en kan daarnaast ook buiten schooltijd kiezen voor sport- en kunstklassen. Projecten, stages en excursies maken deel uit van het curriculum van de leerling.

Identiteit

Identiteit

Een levensovertuiging is niet iets wat je op school onder lestijd eventjes overdraagt; de lessen levensbeschouwing kunnen dan ook nooit op zichzelf staan. Ook buiten de lessen om staan we daarom volop in voor onze christelijke, katholieke identiteit. Rond christelijke feestdagen bijvoorbeeld uit zich die eigenheid in verschillende vieringen en activiteiten.

Maar nog belangrijker dan dat is de manier waarop we dagelijks met elkaar omgaan. Respect, naastenliefde, vergeving, eerlijkheid en rechtvaardigheid – we willen graag dat die begrippen bij ons op school geen mooie woorden blijven, maar dat ze echt begrepen en geleefd worden, zowel door leerlingen als docenten. Zo hopen we leerlingen goed te begeleiden in hun groei naar volwassenheid en ze bewust te maken van hun plaats in de samenleving.


Inleiding directeur Walewyc Mavo

Walewyc Mavo

De Walewyc Mavo is een kleinschalige school voor leerlingen met vmbo-GT advies of een gemengd advies, waar in elk geval vmbo-GT is genoemd. Wij zijn trots dat we al jaren onze leerlingen een duidelijke en veilige structuur bieden, waardoor zij alle kansen kunnen benutten om hun talenten te ontplooien.

Op de Walewyc Mavo kennen we elkaar door de intensieve contacten met de mentor, de vakdocent en overige medewerkers van de school. De Walewyc Mavo kenmerkt zich ook door een grote betrokkenheid van de ouders. Door een goede samenwerking tussen ouders, leerling en de school proberen we de leerling een onbezorgde schooltijd te bieden en met succes te begeleiden naar het diploma. We zien het diploma als startkwalificatie voor een verder succes in hun schoolloopbaan.

Daarnaast beseffen we goed dat de school zich midden in de maatschappij bevindt. Waarden als “respect voor elkaar, compassie voor de medemens en je steentje bijdragen aan de maatschappij” zijn geworteld in de binnen- en buitenschoolse activiteiten van de Walewyc Mavo.

Meegaan met de maatschappij betekent ook dat we op het gebied van het onderwijs niet stilstaan. Zaken als differentiatie in de lessen, gebruik van ICT en het gebruik van activerende werkvormen zijn naast de vertrouwde klassikale lesmomenten en huiswerkbegeleiding een vertrouwd beeld van het onderwijs op de Walewyc Mavo.

Wij hopen dat u in deze schoolgids een goed beeld krijgt van het onderwijs op de Walewyc Mavo. Mochten er echter onduidelijkheden zijn en u heeft nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Een goed en succesvol schooljaar toegewenst namens alle medewerkers.

Nicolle Sommer

Nicolle Sommer, directeur

NB: Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij/zijn’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij/zijn’ staat, kan uiteraard ook ‘zij/haar’ worden gelezen (indien van toepassing)

Missie en visie

Missie Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ aan te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij.
De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023

Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.
‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023? U vindt Koers 2023 op www.omo.nl. U vindt hier ook het jaarverslag.

Missie en visie OMO Scholengroep De Langstraat

Onze scholengroep maakt deel uit van OMO (Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs). De vereniging heeft haar ambities beschreven in “Koers 2023”. Haar kernwaarden zijn: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. Voor de scholengroep is dit document het kompas. Onze scholen hebben hiernaast hun eigen identiteit en hun eigen gezicht, maar samen hebben we één doel: goed en inspirerend onderwijs en zorgzame begeleiding.

Iedere leerling verdient goed onderwijs. Onderwijs dat uitdaagt het beste uit ieder kind te halen en onderwijs dat zowel bij de tijd is als voorbereidt op de toekomst. Onze inspanningen zijn er daarbij op gericht onze scholen aantrekkelijk en uitdagend te houden voor onze doelgroep: de leerlingen van 12-18 jaar uit onze regio en deze groep daarmee een succesvolle en ook plezierige schoolcarrière te bieden.

Vanuit onze visie, missie en identiteit maakt OMO Scholengroep De Langstraat er met zijn scholen gemotiveerd werk van om dat onderwijs te bieden aan de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Het is ons doel om al onze leerlingen op te leiden tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers, die op hun manier een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van vandaag én van de toekomst.

Daarvoor onderscheiden we in ons schoolbeleid vijf kernelementen:

 • Goed, aantrekkelijk, uitdagend en toekomstgericht onderwijs;
 • Ondersteuning in dienst van de onderwijsdoelen;
 • Respectvol samenleven en samenwerken;
 • Méér dan goed onderwijs: ontwikkeling van hoofd, hart en hand;
 • Werken en leren vanuit een open katholieke identiteit.
Visie op leren en doelen

In onze onderwijsvisie staat het onderwijsproces van de leerlingen en hun vermogen om te leren leren centraal. Samen met onze leerlingen streven wij ernaar dat zij van school gaan met een diploma passend bij hun niveau. Daar hoort voor ons ook bij dat zij leren zelf verantwoordelijk te worden voor en sturing te geven aan het eigen leerproces en dat zij leren verantwoorde keuzes te maken.

De scholengroep stelt zich daarbij de volgende doelen:

 • Verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs (mede met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ict));
 • Optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière;
 • Ontplooien van de talenten van de leerlingen;
 • Bevorderen van het welzijn van de leerlingen;
 • Minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval;
 • Kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau.

Bestuur

Bestuur

OMO Scholengroep De Langstraat, waarvan de Walewyc Mavo deel uitmaakt, valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De rector ir. E. (Edwin) A. Verlangen is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur.

De rector vormt samen met de directeuren van de vier scholen en het directielid bedrijfsvoering de kerndirectie. Deze directie bepaalt het beleid binnen de scholengemeenschap. De rector is bereikbaar op het rectoraat: Olympiaweg 8b, 5143 NA Waalwijk, tel. 0416-67 39 30.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:

Spoorlaan 171
Postbus 574
5000 AN Tilburg
T 013 – 5955500
E omo@omo.nl

Ledenraad Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging.  Via de ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt  ze de jaarrekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit, door de raden van advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders van leerlingen die lid zijn van de vereniging.  In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Raad van Advies

De scholengroep heeft een Raad van Advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn vanuit verschillende maatschappelijke achtergronden. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector.
De Raad van Advies adviseert de rector over onderwijsbeleid en leerlingbegeleiding. De voorzitter van de Raad van Advies is de heer S. Reijnders, bereikbaar via OMO SG De Langstraat, 0416-67 39 30.

1. Algemeen – Inleiding rector

ir. E. (Edwin) A. Verlangen, rector OMO SG De Langstraat

Welkom bij onze Scholengroep!

OMO Scholengroep De Langstraat bundelt vier scholen met een open katholieke identiteit in Waalwijk, Drunen en Kaatsheuvel tot een krachtig samenwerkingsverband. Dit groter verband maakt kleinschaligheid in onze scholen mogelijk. Ons verband zorgt er tevens voor dat de individuele scholen op een hoger niveau kunnen presteren.

Dit zijn onze scholen:

 • d’Oultremont College (Drunen – Gemeente Heusden);
 • Mollercollege (Waalwijk);
 • Walewyc Mavo (Waalwijk);
 • Van Haestrecht College (Kaatsheuvel – Gemeente Loon op Zand).

Ons motto is: ‘Goed onderwijs maak je samen’. De scholen kunnen hierbij profiteren van elkaars kwaliteiten. .De vier scholen gaan de komende jaren steeds meer vanuit gedeelde waardes opereren. Onze samenwerking biedt veel meerwaarde aan leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers en zorgt voor een sterke en inspirerende leeromgeving

Onze scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan de gedeelde waardes en houden zo hun eigen gezicht. Niet alleen in het gebouw, maar ook in het onderwijsaanbod en in het team van medewerkers kun je die eigen cultuur en sfeer herkennen. Onze leerlingen voelen zich dan ook nauw verbonden met hun eigen locatie. Dat vinden wij belangrijk, omdat de school voor iedereen een plaats is waar je je echt thuis moet voelen.

‘Samen‘ betekent voor ons ook dat we het belangrijk vinden om als school samen met de ouders te werken aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij is het van belang om elkaar open en adequaat te informeren. Met deze schoolgids 2021-2022 hopen we daar een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Hiernaast geven wij gedurende het jaar informatie over actuele zaken via de digitale leerling- en ouderportalen, de website, via de mail en op andere wijze. Zo proberen we iedereen goed op de hoogte te houden.

Namens onze schoolgemeenschap wens ik u en uw zoon of dochter een succesvolle leertijd en een plezierig schooljaar.

ir. E. (Edwin) A. Verlangen, rector OMO Scholengroep De Langstraat