Leerplicht en verzuim

Vanaf het vijfde jaar is een kind leerplichtig. Vanaf dat moment is de Leerplichtwet van toepassing. Uw kind mag voortaan niet meer zomaar een dag thuis blijven. Op vakantie buiten de schoolvakanties om mag evenmin. Alleen als het beroep van één van de ouders het niet toelaat om in de zomervakantie twee weken met het kind op vakantie te gaan, is een uitzondering op de vakantieregel mogelijk. Bijvoorbeeld bij seizoengebonden arbeid, werk in de horeca, et cetera. In andere gevallen is geen vakantieverlof mogelijk!

Voor het eventuele extra vakantieverlof gelden de volgende beperkingen:
* slechts eenmaal per schooljaar
* niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar
* maximaal tien schooldagen
* de verzuim- en/of zorgcoördinator beslist; hij kan een onderzoek (laten) instellen of een werkgeversverklaring toetsen.

Als u tijdens de schoolvakantie bent ingeroosterd voor uw werk, is dat geen garantie dat het vakantieverlof wordt toegekend. Uw werkgever dient in zijn roosterplanning rekening te houden met werknemers met schoolgaande kinderen. De wet geeft naast vakantieverlof ook de mogelijkheid om verlof te verlenen voor bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij het huwelijk en overlijden van bloed- en/of aanverwanten tot een bepaalde graad, maar ook om medische of sociale redenen. Weet u niet zeker of u verlof kunt krijgen? Neem dan vooraf contact op met de (adjunct-)directeur. Verlofverzoeken van meer dan tien schooldagen stuurt de (adjunct-) directeur door naar de leerplichtambtenaar.

Lesverzuim
Bij de zorg voor kwaliteit en het inrichten van een veilige school hoort ook het minimaliseren van lesverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Van ouders verwachten wij dat zij afwezigheid vooraf schriftelijk melden aan de school. Onverwachte afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte, kan ‘s ochtends telefonisch of aan de receptie worden gemeld. Bij terugkomst op school verwachten wij een verklaring van de ouders. Ongeoorloofd lesverzuim kan leiden tot schorsing voor een of meerdere dagen. De school werkt hierin nauw samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Voorkomen lesuitval

Al jaren heeft de Walewyc Mavo een aaneengesloten rooster waarbij de leerlingen van klas 1 t/m 4 geen tussenuren hebben.
Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van docenten hebben wij diverse maatregelen genomen om lesuitval te voorkomen:

  1. De les wordt waargenomen door de assistent leerlingen die dagelijks aanwezig is om lessen of een gedeelte van lessen over te nemen. De eigen docent heeft lesmateriaal klaargezet in de ELO of heeft lesopdrachten op school klaargelegd waardoor de leerlingen voor het vak kunnen werken onder begeleiding.
  2. Een andere vakdocent valt in voor zijn collega en gaat verder met het lesprogramma van de leerlingen.
  3. Een willekeurige docent valt in voor de afwezige collega en heeft werkopdrachten vanuit de ELO of vervangende opdrachten voor de leerlingen.

De leerlingen worden op de hoogte gesteld in Magister of de ELO. Het streven is dat er geen lessen uitvallen.