Rapporten
In alle klassen, behalve in de vierde, krijgen leerlingen van de Walewyc Mavo drie keer per jaar een rapport. Dit gaat op basis van een voortschrijdend gemiddelde. Dit cijfer wordt op één cijfer achter de komma weergegeven. Alle vakken krijgen hetzelfde gewicht. Op het eindrapport worden de cijfers afgerond. Op alle drie de rapporten staan ook de afgeronde eindcijfers weergegeven. Deze eindcijfers worden gebruikt tijdens de bespreking in de rapportvergadering en om te bepalen hoeveel verliespunten een leerling heeft.

Magister
Om tussentijds ook op de hoogte te blijven van de prestaties van hun kind, kunnen ouders via de site van school inloggen op Magister. In Magister zijn de resultaten op elk gewenst moment in te zien, zodat rapporten nooit meer voor verrassingen hoeven te zorgen. Inloggen in Magister gebeurt met een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord, zodat alleen de gegevens zichtbaar zijn van eigen kind(eren). Magister is uitgebreid met de aan- en afwezigheidsregistratie, huiswerkvermelding en studiehouding kwalificaties.

Overgang
Om te bepalen of iemand over kan gaan naar een hogere klas, hanteren we een overzichtelijk systeem; zie onderstaande tabel.
Voor de leerlingen van de reguliere mavo-klassen betekent dit: Wie voldoet aan de normen in dit overzicht, gaat over naar het volgende jaar. Leerlingen die 3 tot 4 verliespunten hebben, worden in de docentenvergadering besproken. Bij 5 of meer verliespunten doubleert de leerling.
Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om twee keer te doubleren in hetzelfde leerjaar óf twee op een volgende leerjaren. In het eindexamenjaar mag je een keer doubleren.

Cijfers Verliespunten Overgangsnormen Besluit
5 1 2 of minder verliespunten Leerling is bevorderd.
4 2 3 tot 4 verliespunten Leerling wordt besproken in de rapportvergadering. Deze vergadering beslist over het doubleren of het overgaan van de leerling.
3 en lager 3 5 of meer verliespunten Leerling doubleert.

Doorstroommogelijkheden naar havo
Na de brugklas bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar 2 havo. Hiervoor gelden de volgende criteria:

  • Vanaf een gemiddelde van 7,5 tot 8 over alle cijfers vanaf periode 2 wordt de leerling besproken. In de docentenvergadering wordt beslist of deze leerling wordt geplaatst in Mavo-2 of Olympiaklas 2.
  • Bij een gemiddelde van 8 of hoger mag de leerling zelf kiezen of hij wil doorstromen naar mavo 2 , Olympiaklas 2 of havo 2. De docentenvergadering brengt een advies uit.

Olympiaklas
Voor de Olympiaklas worden andere criteria met betrekking tot de overgang naar een hogere klas gehanteerd. Een leerling in de Olympiaklas kan namelijk niet doubleren. Op basis van de behaalde cijfers en de motivatie en vaardigheden, wordt een (bindend) advies gegeven vanuit de docentenvergadering.

Gesprek bij tweede rapport
Elk schooljaar zal bij het tweede rapport een gesprek plaatsvinden met de ouders en leerling om te kijken welke leerroute op dat moment het beste past. We stimuleren met de Olympiaklas om leerlingen meer uit zichzelf te laten halen en wellicht vanuit een start op mavo toch in vijf schooljaren het havo-diploma te kunnen behalen.

OlympiaklasDoorstroomOpmerkingen
0,1 of 2 verliespunten waarvan max 1 verliespunt bij Ne, En, wi Over naar volgend leerjaar Olympiaklas of havoBesluit van de ouder(s) / leerling
3 of 4 verliespunten waarvan max 1 verliespunt bij Ne, En, wi Bespreken: over naar volgend leerjaar Olympiaklas óf doorstroom naar mavoBesluit docentenvergadering
5 of meer verliespunten waarvan 3 of meer verliespunten bij de vakken Ne, En, wi.Doorstroom naar volgend leerjaar mavoBesluit van de docentenvergadering

Maatwerk: Sprinten of Springen

Vanaf augustus 2021 willen we de leerlingen van onze school extra kansen bieden om in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) een vak versneld af te sluiten of te volgen op havo-niveau. Ben je heel goed in een vak, dan kun je onder begeleiding van een vakcoach, je ambities waar maken met je eigen “maatwerkdiploma”.
In het kader van het maatwerkdiploma kun je:

  • Versnellen: een leerling kan in het derde leerjaar al een examenvak afronden met een eindexamen mavo.
  • Vak op hoger niveau: een leerling kan in leerjaar drie en vier een eindexamenvak volgen op havo-niveau en afronden met een eindexamen havo.

Voor het deelnemen aan dit programma, gelden wel criteria waaraan je moet voldoen. Deze staan vermeld op het leerlingenportaal van de school.

Vervolgonderwijs

Het mavo leidt op voor twee stromen: enerzijds de voorbereiding op het MBO, daarnaast ook de voorbereiding op de doorstroom naar het havo.
Het grootste deel van onze leerlingen gaat na het mavo-examen naar een opleiding op mbo 3 of 4 niveau. Ongeveer 15% van onze reguliere mavo-leerlingen stapt over naar havo, hetzij vanuit klas 1 (ongeveer 5 %) of na klas 4 (ongeveer 10%). Een vmbo-diploma theoretische of gemengde leerweg biedt de mogelijkheid om toegelaten te worden tot mbo niveau 4 of havo 4.

De leerlingen die in de driejarige Olympiaklas zitten, kunnen al sneller overstappen naar het havo. Op het eind van elk leerjaar Olympiaklas stroomt een grote groep leerlingen zonder problemen door naar de havo. Op dit moment stroomt binnen drie jaar bijna 70% door naar de havo.