Communicatie met ouders
Verspreid over het jaar zijn er drie ouderavonden. Twee avonden waarin de ouder(s)/verzorger(s) het rapport ophalen bij de mentor in een 10 minutengesprek. En een avond waarbij ouders kunnen inschrijven om met een aantal vakdocenten te praten. Ook buiten deze avond om kunnen ouders een gesprek met de mentor aanvragen. Naast de ouderavond zijn er informatieavonden. Dat zijn bijeenkomsten met een specifiek thema, bijvoorbeeld: kennismaking met de school, pakketkeuze, voorlichting over vervolgopleidingen. De uitnodigingen voor ouder- en informatieavonden worden altijd schriftelijk of via e-mail verzonden.

Voor ouders van de brugklassers heeft de Walewyc-mavo een nieuw programma opgezet, zodat ouders beter hun zoon/dochter in het V.O. kunnen begeleiden. Een speciale oudercursus in september én de Walewyc-Wisseldag zorgen ervoor dat ouders beter op de hoogte zijn van het onderwijs op onze school.

Informatievoorziening aan ouder(s)/verzorger(s)
De school heeft een zelfstandige informatieplicht ten opzichte van de beide ouders van het kind. Zowel de ouder die met het gezag bekleed is als de ouder die niet met het gezag bekleed is, zullen informatie ontvangen. Er is onderscheid  tussen ouders die met het gezag bekleed zijn en ouders die niet met het gezag bekleed zijn. Ouders die met het gezag bekleed zijn, hebben recht op alle informatie over hun kind, ook al zijn ze gescheiden. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt.

Ouders die niet met het gezag bekleed zijn hebben ook recht op informatie over hun kind, maar op grond van artikel 1:377c BW is dit recht beperkt.

De regeling is als volgt samen te vatten:

  1. Wanneer ouders met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en gezamenlijk het gezag hebben over hun kinderen, krijgen zij alle informatie over hun kind toegestuurd op het woonadres van het kind.
  2. Wanneer ouders gescheiden zijn en niet (of wel) bij elkaar wonen en beiden het gezag hebben, kunnen zij na een gericht verzoek beiden informatie over hun kind krijgen. De informatie wordt in principe naar het woonadres van het kind gestuurd. Indien ouders hierover een geschil hebben dan kunnen ze naar de rechter.
  3. Wanneer een ouder of beide ouders geen gezag (meer) heeft/hebben over hun kind, hebben zij ook recht op informatie over hun kind. De ouder moet daarover zelf een concreet verzoek indienen; de ouder in kwestie kan niet volstaan met een algemeen verzoek om in de toekomst altijd belangrijke informatie te krijgen. Op grond van artikel 1:377c BW is dit recht beperkt. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. Indien het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn, indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden.
  4. Als het gaat om de vader moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie.
  5. Indien een leerling de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, moet hij/zij aangeven of hij/zij de ouders met inachtneming van de bovenstaande leden machtigt tot het ontvangen van informatie.

Leerlingenparticipatie
Onze school wil leerlingen laten meedenken over zaken die voor leerlingen van belang zijn. De Walewyc-mavo heeft vier leerlingenpanels, komend uit elk leerjaar. Per periode komen de leerlingenpanels minimaal 1 maal per 6 weken bij elkaar om te spreken met iemand van de schoolleiding. Gespreksonderwerpen zijn o.a. onderwijs, reglementen, activiteiten, schoolfeesten, etc. Twee leerlingen nemen deel aan de deeladviesraad van de school.

In de informele gesprekken tussen de medewerkers en onze leerlingen hebben leerlingen vaak een duidelijke mening over de manier van omgaan met elkaar en wat volgens hen een goede les of een fijne leraar is. Die mening is voor ons belangrijk en de uitwisseling van ideeën stimuleren we ook. We hopen de betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen school hier nog verder mee te kunnen vergroten.

Medezeggenschapsraad
OMO SG De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op (centraal) scholengroepniveau. De scholengroep MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier locaties, te weten het d’Oultremontcollege in Drunen, het Dr. Mollercollege en de Walewyc-mavo in Waalwijk en het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel. In de MR worden de algemene medezeggenschaptaken en de kaders voor het beleid van de scholengroep en de locaties besproken die te maken hebben met de informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheden.

Onze medezeggenschapsraad is te bereiken via e-mailadres mr@sgdelangstraat.nl of per postadres: Postbus 403, 5140 AK Waalwijk.

De deelschooladviesraad (DAR)

Op iedere locatie is er een deelschooladviesraad (DAR). Deze heeft geen formele bevoegdheden in de zin van de Wet medezeggenschap scholen (WMS), zoals de MR die heeft, maar binnen onze scholengroep is het beleid dat de schoolleidingen van elke locatie de voorgenomen besluiten ten aanzien van de eigen deelschool eerst ter informatie voorleggen aan hun DAR, alvorens ze worden voorgelegd aan de MR. De MR betrekt in zijn besluitvorming het standpunt van de DAR over het voorgenomen besluit.

Leden van de deelschooladviesraad  2020-2021

Ouders                       Personeel                    Leerlingen                
Mevr. de Jonge Dhr. Vincent van Kuijck Alandra Bisschop
Mevr. van Helvoirt Dhr. van den Broek vacature
Dhr. Henk van Haren
Mevr. Manja van der Veen

Onze deelschooladviesraad is te bereiken via het mailadres v.vankuijck@walewyc.nl.

Samenstelling MR en DAR
De DAR van locaties met 500 of meer leerlingen bestaat uit 8 leden, die van een locatie kleiner dan 500 leerlingen uit 4.
De scholengroep MR telt 8 leden, 2 uit iedere DAR (1 ouder/leerling en 1 personeelslid). Daarmee bestaat de MR voor de helft uit vertegenwoordigers uit de ouder-/leerlinggeleding en voor de helft uit vertegenwoordigers van de personeelsgeleding.

Ondersteuningsplanraad (OPR)
De scholengroep heeft ook twee vertegenwoordigers (van resp. de geleding ouders en personeel) in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 30-09 (www.swvdelangstraat.nl).

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Op het niveau van ons bevoegd gezag, de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg, bestaat een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle OMO-scholen.

Ouderraad
De ouderraad wordt door de schoolleiding betrokken bij activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. De raad op haar beurt betrekt andere ouders bij wat er op school gebeurt. Onderwerpen en thema’s waarin de ouderraad participeert zijn o.a.:
• Thema-avond samen met het Dr. Mollercollege
• Onderwijs- en culturele activiteiten
• De gezonde school
• Totally Traffic (veilig op weg naar en van school)

De ouderraad bestaat uit minimaal acht leden; gemiddeld twee tot drie leden per leerjaar. Als een leerling begint op de Walewyc-mavo, kunnen de ouders zich kandidaat stellen voor de ouderraad. Door middel van schriftelijke verkiezingen worden vervolgens door de ouders nieuwe leden gekozen.
E-mail: ouderraad@walewyc.nl

Leden van de Ouderraad:

Dhr. Freek Verschuren, voorzitter

Dhr. Patrick Keizers, penningmeester

Mevr. Willeke de Jonge, secretaris

Mevr. Marion Verdijk

Mevr. Marette van Helvoirt

Mevr. Nienke van den Heuvel

Dhr. Toine Coesmans

Dhr. Evert van der Steen

Mevr. Ilse Roggeveen

Dhr. Harry IJpma

3500 GS Utrecht
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Contact: https://www.onderwijsinspectie.nl/contact ouders, leerlingen en andere belangstellenden
Vragen over onderwijs: Informatie Rijksoverheid 1400