Verplichte onderwijstijd

Uitgangspunten
Alle leerlingen verdienen inspirerend en uitdagend onderwijs. Onderwijstijd is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Daarom zijn er wettelijke normen voor onderwijstijd. Onze school is van mening dat de samenleving en de politiek reële eisen mogen stellen aan het onderwijs. Leerlingen en hun ouders moeten erop kunnen rekenen dat scholen voldoende uren voor onderwijs en begeleiding realiseren.

Wat is onderwijstijd?
Voor een goed begrip is het belangrijk dat we vaststellen wat onder onderwijstijd verstaan wordt. Onderwijstijd is namelijk meer dan alleen lessen. Onderwijstijd is voor de scholen van de scholengroep gerelateerd aan alle activiteiten in het kader van het primaire proces. Het primaire proces omvat alle activiteiten op het gebied van onderwijs, begeleiding en buitenlesactiviteiten. Onderwijsactiviteiten hebben een directe relatie met de lessen van de vakken of vakgebieden. Begeleidingsactiviteiten hebben een directe relatie met leren leren (algemene studiebegeleiding), leren leven (sociaal­emotionele begeleiding) en leren kiezen (algemene begeleiding op het maken van keuzes). Buitenlesactiviteiten zijn van wezenlijk belang voor de sfeer van de school. In de interactie tussen docenten en leerlingen bij deze activiteiten is er sprake van een leerproces dat dikwijls van een andere aard is dan in de normale lessituatie. Zin, zorg, betrokkenheid en spel zijn de begrippen die hierbij een heel specifieke invulling krijgen.

Bovenstaande betekent dus dat onderwijstijd veel meer is dan alleen de lessen. Op onze school kunnen dan hieronder o.m. de volgende activiteiten vallen:

  • Lessen (zie lessentabellen)
  • Mentor­ of (studie)begeleiding
  • Activiteiten in de mediatheek of in een open leercentrum
  • Toets-­ en examenactiviteiten
  • Introductieactiviteiten
  • (Meerdaagse) excursies, stedenreizen, theaterbezoek en activiteitendagen
  • Activiteiten in de vorm van individuele of groepsopdrachten in het kader van het lesprogramma
  • Sportdagen en -activiteiten
  • Opvang bij lesuitval

Wet Modernisering Onderwijstijd
Vanaf 1 augustus 2015 is de wet modernisering onderwijstijd van kracht. Vanaf dan geldt er voor VO-scholen een gemiddelde urennorm voor de gehele schoolloopbaan, in plaats van per leerjaar, zoals tot 1-8-2015 het geval was. Ze zijn niet meer gebonden aan een verplicht aantal lesuren per jaar. VO-scholen hebben zo meer ruimte en flexibiliteit om de onderwijstijd over de leerjaren te plannen en te spreiden. Ook is er meer ruimte voor scholen om het programma aan te passen aan de eigen onderwijsvisie en aan de behoeften van onze leerlingen. Scholen denken in termen van onderwijsprogramma in plaats van onderwijstijd, zolang het vastgestelde aantal uur per opleiding maar wordt gehaald. De norm is nu 3700 uur voor het vmbo (in vier jaar), 4700 uur voor de havo (in vijf jaar) en 5700 uur voor het vwo (in zes jaar). Daarnaast moeten leerlingen gemiddeld minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen (m.u.v. examenjaren). De dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd, staan in de vakantieplanning 2019-2020.

Op schoolniveau wordt via de medezeggenschap afgesproken welke activiteiten meetellen als onderwijstijd. Van de resultaten zullen wij verslag doen aan de ouders en de leerlingen en dit bespreken in de ouderraad, leerlingenraad en MR. De MR heeft hierop instemmingsrecht.