Leerlingen met extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben meer zorg en aandacht nodig, omdat zij om welke reden dan ook niet goed kunnen functioneren, niet lekker in hun vel zitten of moeite hebben met hun schoolwerk. Het onderwijs moet hen zodanig tijdig en passend ondersteunen in hun ontwikkeling dat zij naar hun vermogen in staat worden gesteld om een diploma of uitstroomkwalificatie te behalen, teneinde succesvol deel te kunnen nemen aan een vervolgopleiding of het latere beroep.

Met de ingang van passend onderwijs heeft elke school in de regio, dus ook de Walewyc Mavo, met betrekking tot de begeleiding van leerlingen die vragen om een extra ondersteuning een schoolondersteuningsplan, waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de school in kaart zijn gebracht. Op de Walewyc Mavo hebben we een intern ondersteuningsteam (IOT), waarin onder meer de coördinator leerlingenzorg, de leerlingencoaches en de leerlingencoördinatoren samenwerken. Het interne zorgteam maakt af spraken over hoe de extra ondersteuning voor zo’n leerling het best vorm kan krijgen op onze school. Het ondersteuningsplan wordt met de ouders besproken, die een goedkeuring moeten geven voor de begeleiding van hun kind. Of het nu om dyslexie gaat, of om een gecompliceerde ondersteuning; via heldere protocollen en beleidslijnen zoeken we voor elke leerling de juiste benadering. Als een leerling gebaat zou zijn bij structurele extra begeleiding, kan soms worden doorverwezen naar een individuele, externe coach

Indien de ondersteuningsbehoefte van de jongere buiten de mogelijkheden van de school ligt is er ook een buitenschools ondersteuningsteam (OT). Daarin overleggen vertegenwoordigers van onze school met deskundigen van. De Kracht  (cluster 3), Onderwijscentrum Leijpark (cluster 4), GGD/GGZ, en jeugdagent, leerplichtambtenaar of ambulante begeleiders op afroep. Door samen alert te zijn, hopen we problemen bij kwetsbare jongeren te voorkomen of in elk geval tijdig te onderkennen en er op een goede manier op te reageren.