Vrijwillige ouderbijdrage
De leerlingen kunnen zich bij onze school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de bijbehorende examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen (zie artikel 24a van de WVO). De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd met de hoogte en bestemming van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten.

Met de vergoeding die wij van de overheid krijgen, kunnen wij het normale onderwijs bekostigen, maar wij willen onze leerlingen meer bieden dan wettelijk vereist. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlandse steden en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Hiervoor geldt het principe van ‘de gebruiker betaalt’.

Om, t.b.v. de organisatie, inzicht te krijgen in welke leerlingen, waar aan deel wensen te nemen, zullen de ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar (en indien wenselijk of noodzakelijk mogelijk nog gedurende het schooljaar) via de e-mail benaderd worden om digitaal hun keuze(s) kenbaar te maken,
Als u ervoor kiest om niet of niet volledig bij te dragen aan deze extra activiteiten of faciliteiten, dan kan uw zoon of dochter helaas niet deelnemen aan de activiteit. Uiteraard wordt in voorkomende gevallen hij/zij wel door ons op school opgevangen en krijgt zo nodig een vervangend programma.

Kluisjes
Ook op het gebied van veiligheid doen we graag wat extra’s. Voor de leerlingen van onze school stellen we kluisjes beschikbaar. Om een zo goed mogelijke bescherming van persoonlijke eigendommen te kunnen waarborgen raden we aan om een kluisje te huren. Hiervoor vragen we vanaf schooljaar 2018-2019 geen vergoeding meer. Iedere leerling is er verantwoordelijk voor dat kluisjes aan het einde van ieder schooljaar leeg, schoon en in de oorspronkelijke (goede) staat worden achtergelaten. Wanneer dit niet het geval is, kan de toegang tot de kluisjes in het nieuwe schooljaar worden ontzegd. Bij vormen van moedwillige beschadiging c.q. vandalisme kan eveneens het gebruik van de kluisjes ontzegd worden en kan een plicht tot vergoeding van de schade ontstaan. Overigens is de school niet verantwoordelijk voor diefstal.

Activiteiten en faciliteiten
Onze school vraagt geen zogenaamde algemene ouderbijdrage voor de schoolkosten. Dit betekent dat de school de kosten van een aantal activiteiten en diensten die veelal daaronder vallen, zoals een schoolpas en printkosten (tot een bepaald maximum) voor zijn rekening neemt.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via uw e-mail van ons informatie over de extra activiteiten en faciliteiten en de daaraan verbonden kosten. Bovendien wordt op de website van de school per opleiding een overzicht weergegeven met daarin opgenomen de per leerjaar geplande activiteiten met bijbehorende kosten. Eventuele wijzigingen in het aanbod worden hier ook tijdig aangegeven.

Facturatie
Indien u besluit tot vrijwillige deelname aan een activiteit of van vrijwillig gebruik van een faciliteit leidt dit tot een betalingsverplichting. U zult hiervoor een digitale factuur ontvangen.

Ouderbijdragen 2019-2020