Betalingsregeling
Het kan voorkomen dat ouders een bedrag verschuldigd zijn dat zij niet of niet in een keer kunnen betalen. Zij kunnen om een betalingsregeling vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mw. J. Bouman van OMO SG De Langstraat. E: debiteuren@sgdelangstraat.nl

Financiële tegemoetkoming
Ouders die problemen verwachten met de betaling van de kosten verbonden aan deelname aan de extra activiteiten en faciliteiten  gelieve vóór inschrijving voor de betreffende activiteit contact op te nemen met de schoolleiding van uw kind. In overleg met de school kan dan mogelijk (gedeeltelijk) kwijtschelding worden verleend.

Stichting Strohalm en Stichting Leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland leven in gezinnen met een inkomen rond de bijstandsnorm. Schoolgaande kinderen in deze situatie kunnen niet of weinig meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Geen schoolkamp, niet met excursies meegaan, geen sportactiviteiten of kunstzinnige vorming. Deze kinderen staan vaak letterlijk aan de zijlijn, terwijl meedoen juist de horizon van kinderen vergroot: ze maken sociale contacten, leren zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen, etc.

Om te voorkomen dat deze kinderen aan de kant blijven, kunnen ouders voor financiële ondersteuning bij (buiten)schoolse activiteiten, in eerste instantie een beroep doen op een speciaal fonds van de school. Samen wordt bekeken of aanvullende financiële ondersteuning door Stichting Strohalm (voor gezinnen in de gemeente Waalwijk) of Stichting Leergeld (voor gezinnen in de gemeente Heusden) noodzakelijk is. Als ouders voldoen aan de voorwaarden kan de school het volledige bedrag van de buitenschoolse activiteit voor haar rekening nemen. Bij meerdaagse kampen en reizen wordt altijd ook een financiële bijdrage van de ouders gevraagd, waarbij in principe de afspraak geldt: 1/3 van de reissom komt voor rekening van de school, 1/3 van de reissom komt voor rekening van Stichting Strohalm of Stichting Leergeld, 1/3 van de reissom wordt betaald door de ouders. In bijzondere gevallen beslist de schooldirectie over de te bieden financiële ondersteuning.

Nadere informatie over Stichting Strohalm en Stichting Leergeld kunt u vinden op de websites van deze stichtingen, namelijk www.destrohalm.nl en www.leergeld.nl.

Ook willen wij u erop attenderen dat uw woongemeente u, onder bepaalde voorwaarden, financiële ondersteuning kan bieden of u kan wijzen op andere mogelijkheden. Uw gemeente kan u daar meer over vertellen.