Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur

Communicatie leerlingen
Voor wat betreft afspraken met leerlingen omtrent het gebruik van computers, mobiele telefoons, het plaatsen van foto’s en filmpjes op internet etc. verwijzen wij u naar het “Reglement gebruik sociale media en andere communicatiemiddelen.

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de bevoegdheden tussen de raad van bestuur en de rector. 

Schoolmanagementstatuut
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.
NB. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de raad van bestuur en aldus in werking is getreden.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs
Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de raad van advies. 

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. 

Medezeggenschapsreglement Deeladviesraden
Het medezeggenschapsreglement Deeladviesraden OMO SG De Langstraat regelt de samenstelling en bevoegdheden van de deeladviesraad van de Walewyc-mavo. 

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en de privacy. Voor privacy gerelateerde zaken kan met de directie van de school contact gezocht worden.

Privacy Statement OMO SG De Langstraat
Op de scholen van OMO Scholengroep De Langstraat (d’Oultremontcollege, Walewyc-mavo, Van Haestrechtcollege en Dr. Mollercollege) wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. Lees hier verder: Privacy Statement OMO Scholengroep De Langstraat

Het Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen. 

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie
De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar. 

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen,  beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. 

Responsible Disclosure Beleid
Bij OMO Scholengroep De Langstraat vinden wij de veiligheid van onze (informatie)systemen
(internet en bijbehorende hardware en software) erg belangrijk. Lees hier verder.

Integriteitscode
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie en zijn te downloaden van de website van Ons Middelbaar Onderwijs, www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut en het schoolmanagementstatuut van de school en het voor de school specifieke medezeggenschapsreglementen (i.v.m. het bestaan van deelraden op onze 4 locaties naast de medezeggenschapsraad).