Voel je thuis

Alleen op een plaats waar het veilig is, valt goed te leven en te leren. Daarom streven we naar een leefbare school, een fijne plek, waar leerlingen zich thuis voelen. Om te zorgen dat onze school zo veilig blijft als ze is, hebben we regels en afspraken gemaakt. In het kort komen die hier op neer.
Leraren en medewerkers van de school hebben een positieve houding ten opzichte van elkaar en de leerlingen en gedragen zich respectvol. In het bewustzijn dat zij een voorbeeldfunctie vervullen, hanteren zij de duidelijke regels en zijn ze consequent in hun optreden.

Er is voldoende toezicht, de school beschikt over bedrijfshulpverleners en EHBO’ers en er ligt een goedgekeurd ontruimingsplan, dat regelmatig live geoefend wordt. Agressie en geweld in woord of doen en laten worden niet getolereerd. Mevrouw Maartje Mestrom is onze anti-pestcoördinator en de heer Peter Didden is onze medewerker veiligheid.

Op grond van het bovenstaande zal duidelijk zijn dat de school er alles aan wil doen op school een veilig klimaat te scheppen en te handhaven. Agressie en geweld worden niet getolereerd. Door middel van gedragsregels en sanctiebeleid is de school actief om agressie en geweld te voorkomen en te bestrijden. Zij neemt klachten op dit terrein serieus en zal deze zorgvuldig afhandelen.
Overigens speelt in het beleid betreffende agressie en geweld ook de Arbowet een grote rol. (“Agressie en geweld: voorvallen waarbij de werknemer psychisch of fysiek wordt lastig geval­len, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.” (Arbowet, art. 1)).

In het kader van de Arbowet is de school verplicht:

 • Beleid te voeren ter bescherming van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld;
 • Het personeel doeltreffend in te lichten over het beleid m.b.t. agressie en geweld;
 • Een risico-­inventarisatie en -evaluatie op schrift te stellen en deze aan de MR te geven;
 • Incidenten te registreren en bepaalde (ernstige) ongevallen te melden aan de arbeidsinspectie;
 • Afspraken en procedures bekend te maken voor opvang;
 • Beleid te voeren ter voorkoming van gevaar voor derden (m.n. leerlingen).

Wat doet de school concreet op het terrein van agressie en veiligheid:

 • De school volgt de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie en de klachtenregeling van OMO;
 • De directie maakt het personeel jaarlijks attent op het schoolbeleid inzake agressie en geweld;
 • Er is een Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd. Bij bouwkundige wijzigingen of andere gebruikswijzigingen van het gebouw wordt voor dat gedeelte van het gebouw een nieuwe RI&E uitgevoerd door de Arbo-­coördinator;
 • Een slachtoffer van een incident meldt dit bij zijn coördinator of een leerlingbegeleider/vertrouwenspersoon. Hij maakt hierbij gebruik van het registratieformulier agressie en geweld voor intern gebruik, dat bij genoemde functionarissen aanwezig is. De functionaris zorgt voor verdere afhandeling (waaronder opvang) en geeft een kopie van het registratieformulier aan de directeur. Deze draagt zorg voor centrale registratie en ook voor melding van ernstige ongevallen (ziekenhuisopname, langdurige of blijvende behandeling) aan de arbeidsinspectie;
 • De directie maakt het beleid betreffende agressie en veiligheid en de procedures aan het begin van ieder schooljaar bekend aan leerlingen en de ouders, eventueel via de mentoren;
 • Schoolleiding en overig personeel zorgen voor een goed en veilig schoolklimaat om agressie en geweld voor alle bij school betrokkenen te voorkomen door:
 • Een positieve benadering van elkaar en van de leerlingen;
 • Een respectvolle manier van omgaan met elkaar en met de leerlingen;
 • Duidelijke regels en consequent optreden;
 • Een voorbeeldfunctie te vervullen;
 • Een goede informatievoorziening en communicatie;
 • Een veilig gebouw;
 • Voldoende toezicht.

Uiteraard beschikt de school over voldoende bedrijfshulpverleners en EHBO’ers en is er een goedgekeurd ontruimingsplan/noodveiligheidsplan aanwezig.

Personeel, ouders en leerlingen worden jaarlijks op de hoogte gebracht van de wettelijke procedures rondom veiligheid. Slachtoffers kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Klachten worden serieus genomen en zorgvuldig afgehandeld volgens het standaard protocol.

Hebt u klachten over seksuele intimidatie, seksueel misdrijf, ernstig psychisch of fysiek geweld?
Bel dan het Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief).

OLC